0 of 0 for ""

Förändrad affärsområdesstruktur och IFRS 16 – omräknad finansiell information

April 12, 2019 | Press release

Sweco publicerar idag historisk finansiell information omräknad för den förändrade affärsområdesstrukturen. Vidare presenteras finansiell information för alla perioder i 2018 omräknad enligt IFRS 16, den nya standarden för redovisning av leasingavtal. Både den förändrade affärsområdesstrukturen och IFRS 16 tillämpas från och med den 1 januari 2019. Avsikten med denna informationsgivning är att underlätta jämförelse med historiska perioder.

Sweco har presenterat information om tillämpningen av IFRS 16, inklusive bedömd påverkan på de finansiella rapporterna för helåret 2018, i bokslutskommunikén för 2018 vilken offentlig-gjordes den 13 februari 2019 och i årsredovisningen för 2018 vilken offentliggjordes den 21 mars 2019.

Förändrad affärsområdesstruktur

Sedan den 1 januari 2019 har Sweco åtta affärsområden. Den förändrade affärsområdes-strukturen återspeglar Swecos strategiska fokus på de åtta kärnmarknaderna i norra Europa. I den nya strukturen är Sweco Belgien och Sweco Storbritannien nya affärsområden. Sweco Centraleuropa byter namn till ”Sweco Tyskland & Centraleuropa” för att betona Swecos strategiska fokus på Tyskland. Bulgarien flyttas till Sweco Tyskland & Centraleuropa. Sweco Västeuropa upphör därmed att existera.

Tillämpning av IFRS 16 Leasingavtal

Från den 1 januari 2019 tillämpar Sweco IFRS 16 Leasingavtal, den nya standarden för redovisning av leasingavtal. IFRS 16 innebär att i princip samtliga leasingkontrakt redovisas i balansräkningen, då ingen åtskillnad görs mellan finansiell och operationell leasing, vilket var fallet i den tidigare standarden IAS 17.

Enligt IFRS 16 redovisas rättigheten att nyttja en tillgång som en tillgång i balansräkningen (nyttjanderättstillgång), samtidigt som den motsvarande skyldigheten att betala för denna rättighet redovisas som en skuld (leasingskuld). Leasingavtal kostnadsförs i resultaträkningen genom en avskrivning av nyttjanderättstillgången som påverkar EBIT och en räntekostnad på leasingskulden som påverkar resultat före skatt. Swecos leasingavtal omfattar främst kontorslokaler, samt till viss del även fordon och kontorsutrustning. Sweco har valt den fullt retroaktiva övergångsmetoden och har således redovisat leasingavtal som om IFRS 16 alltid hade tillämpats. Vidare har Sweco valt att tillämpa undantaget för leasingavtal med lågt värde och för avtal med löptid kortare än 12 månader.

I syfte att underlätta analys presenteras i detta dokument omräknade resultat- och balansräkningar för delårsperioderna i 2018. Sweco kommer inte att räkna om rapportering före 2018.

Sweco kommer inte att tillämpa IFRS 16 på affärsområdesnivå. Segmentsrapporteringen för 2019 kommer således vara oförändrad jämfört med 2018. Mer information om Swecos tillämpning av IFRS 16 återfinns i årsredovisningen för 2018 på sidorna 56-57. Detaljer kring förändringen ges i texten nedan och i de omräknade siffror som presenteras i bifogade tabeller.

Påverkan på de viktigaste finansiella nyckeltalen

Tillämpningen av IFRS 16 har en betydande effekt på presentationen av de finansiella rapporterna, eftersom både tillgångar och skulder ökar i betydande omfattning, samt övriga extra kostnader minskar medan avskrivningar och räntekostnader ökar i motsvarande grad.

Sweco har valt att bibehålla de viktigaste finansiella nyckeltalen nära de tidigare definitionerna, varigenom endast mindre skillnader mot tidigare presenterade värden uppstår. Syftet är att underlätta jämförbarhet med tidigare perioder och skapa transparens avseende Swecos operationella resultat och koncernens finansiella styrka, åtskilt från redovisningseffekter av IFRS 16. Med detta angreppssätt förblir även Swecos lönsamhetsmål (EBITA-marginal på 12%) och mål för finansiell styrka (Nettoskuld/EBITDA < 2,0 ggr) oförändrade.

Swecos viktigaste finansiella nyckeltal, definierade som alternativa nyckeltal (Alternative Performance Measures, APM) enligt IFRS, är i korthet följande:

EBITA är koncernens viktigaste mått på operationellt resultat på koncernnivå och affärsområdesnivå. Swecos EBITA-mått definieras som resultat före räntekostnader, skatt och förvärvsrelaterade poster, och där alla leasingavtal redovisas som operationella leasingavtal, varigenom den totala hyreskostnaden belastar EBITA. Hanteringen som operationella leasingavtal görs enligt IAS 17 (standarden för redovisning av leasing som gällde fram till 31 december 2018).

Nettoskuld/EBITDA är Swecos nyckeltal för att mäta finansiell styrka. Definitionen överensstämmer även fortsättningsvis i stort med definitionen av covenanter i Swecos låneavtal.

•        Nettoskuld: Nettoskuld definieras som finansiell nettoskuld (nästan uteslutande bestående av räntebärande banklån), minskat med likvida medel och kortfristiga placeringar. Leasingskulder ingår ej i Nettoskuld.

•        EBITDA: På liknande sätt som för EBITA, beräknas EBITDA med antagandet att alla leasingavtal är operationella leasingavtal enligt IAS 17.

Avstämning mellan Swecos finansiella nyckeltal och IFRS-mått återfinns i bifogad omräknad finansiell information.

Presentation av omräknad historisk finansiell information

Den omräknade informationen har sammanställts och presenterats i enlighet med Swecos redovisningsprinciper så som beskrivits i Swecos årsredovisning för 2018 med undantag för implementeringen av den nya IFRS 16 standarden.

Segmentsinformation omräknat för nya affärsområden

Den omräknade segmentsinformationen som ges i den bifogade tabellen “Omräkning av kvartalsöversikt per affärsområde” omfattar Nettoomsättning, EBITA, EBITA-marginal och Antal årsanställda omräknat för den nya affärsområdesstrukturen som gäller från den 1 januari 2019. Informationen har räknats om för de senaste åtta kvartalen.

Omräkning av 2018 års konsoliderade siffror

Konsoliderade resultat- och balansräkningar för samtliga kvartal 2018 samt ingående balans per den 1 januari 2018 har omräknats med hänsyn till IFRS 16. För att underlätta analys av den finansiella utvecklingen har Sweco justerat presentationen av konsoliderade resultat- och balansräkningar genom att lägga till ytterligare poster.

I resultaträkningen har Finansnettot så som det presenteras i delårsrapporterna delats upp i tre delar för att underlätta analysen av leasingskulder och andra räntebärande skulder:

•        Finansnetto: omfattar räntekostnader på kreditfaciliteter och andra kostnader förknippade med kreditfaciliteter minskat med ränteintäkter på likvida medel och kortfristiga placeringar.

•        Räntekostnader leasing: består av räntekostnader för leasingskulder i enlighet med IFRS 16.

•        Övriga finansiella poster: Resultat och utdelningar från andelar i intresseföretag och andra finansiella tillgångar, resultat vid försäljning av andelar i intresseföretag och andra finansiella tillgångar, valutakursvinster och valutakursförluster från finansiella tillgångar och skulder, samt övriga ränteintäkter och räntekostnader.

Den omräknade informationen har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

Appendix

Bifogat appendix innehåller följande tabeller:

•        Påverkan av IFRS 16 på koncernens resultaträkning och totalresultat för helår 2018

•        Omräkning av koncernens resultaträkning och totalresultat

•        Påverkan av IFRS 16 på balansräkning per 31 december 2018

•        Omräkning av balansräkning

•        Nyckeltal och avstämning EBIT

•        Omräkning av nettoskuld

•        Omräkning av kvartalsöversikt per affärsområde

Tabellerna är även tillgängliga i Excelformat på Swecos hemsida www.swecogroup.com.

Attached information

Anna Elisabeth Olsson

Head of Press and Public Affairs