0 of 0 for ""

SWECOs bolagsstämma den 20 april 2004

April 20, 2004 | Press release

SWECOs bolagsstämma den 20 april 2004

Vid SWECOs ordinarie bolagsstämma den 20 april omvaldes Maria Borelius,
Eric Douglas, Birgit Erngren, Anders Frick, Olle Nordström, Wigon
Thuresson och Mats Wäppling till ledamöter i SWECOs styrelse. Styrelsen
består av sju ledamöter och inga suppleanter.

Nomineringskommitté

Till ledamöter i SWECOs nomineringskommitté omvaldes Gustaf Douglas,
Lars Kritz och Olle Nordström.

Utdelning

Bolagsstämman fastställde föreslagen utdelning till aktieägarna om 3,00
kronor per aktie. Avstämningsdag är den 23 april och utbetalning
beräknas ske den 28 april.

Återköp av egna aktier

Bolagsstämman bemyndigade styrelsen att, före nästa ordinarie
bolagsstämma, återköpa högst fem procent av samtliga aktier i bolaget.
Förvärv ska ske på Stockholmsbörsen till ett pris per aktie inom det vid
var tid registrerade kursintervallet. Syftet med återköp är att uppnå en
optimal kapitalstruktur. Återköp medför även en möjlighet för bolaget
att använda egna aktier som betalning vid eventuella framtida
företagsförvärv. SWECO AB äger för närvarande 111 400 aktier.

Överlåtelse av egna aktier

Stämman bemyndigade även styrelsen att, före nästa ordinarie
bolagsstämma, besluta om överlåtelse av bolagets egna aktier.
Överlåtelse får, i avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, ske i
samband med företagsförvärv och då till en ersättning som svarar mot ett
bedömt marknadsvärde. Syftet är att kunna finansiera eventuella
företagsförvärv på ett kostnadseffektivt sätt.

Konstituerande styrelsemöte

Vid det konstituerande styrelsemötet i anslutning till bolagsstämman
omvaldes Olle Nordström till styrelseordförande. Till vice ordförande
omvaldes Anders Frick.

Styrelsen beslutade också med stöd av bolagsstämmans bemyndigande att
återköpa högst fem procent av samtliga aktier i bolaget.

SWECO är Nordens ledande konsultföretag med samlad kunskap inom teknik,
miljö och arkitektur: SWECO FFNS, SWECO BLOCO, SWECO Theorells, SWECO
VBB, SWECO VIAK, SWECO Projektledning, SWECO Industriteknik, SWECO
Position, SWECO Energuide SWECO Connect, SWECO Grøner och PIC
Engineering. SWECO-aktien är noterad på O-listan vid Stockholmsbörsen.

För ytterligare information kontakta:
Wigon Thuresson, VD och Koncernchef i SWECO, tel 08-695 60 00
Bo Jansson, Finansdirektör i SWECO, tel 08-695 60 00

————————————————————
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2004/04/20/20040420BIT00840/wkr0001.doc
http://www.waymaker.net/bitonline/2004/04/20/20040420BIT00840/wkr0002.pdf

Attached information

Anna Elisabeth Olsson

Head of Press and Public Affairs