0 of 0 for ""

SWECO AB (publ) Delårsrapport januari – september 2001

October 24, 2001 | Interim report

SWECO AB (publ)
Delårsrapport januari – september 2001

*Resultatet från konsultrörelsen ökade med 82 procent och
uppgick till 89 Mkr (49).

*Resultatet efter finansnetto ökade kraftigt och uppgick till 117 Mkr
(föregående år 56 Mkr exklusive jämförelsestörande poster).

*Nettoomsättningen ökade med 10 procent till 1 378 Mkr (1 249).

*Resultatet för helåret 2001 bedöms bli klart bättre än 2000.

*SWECO har lämnat ett offentligt erbjudande om att förvärva AB
Ångpanneföreningen.

RESULTAT OCH STÄLLNING
Koncernens nettoomsättning och resultat
SWECO-koncernens nettoomsättning uppgick till 1 378,0 Mkr (1 249,1), en
ökning med 10 procent jämfört med motsvarande period föregående år.

För rullande 12 månader var nettoomsättningen 1 885,7 Mkr jämfört med 1
756,8 Mkr för helåret 2000.

Resultatsammandrag, Mkr 2001, 9 2000, 9
mån mån
SWECO FFNS 13,8 13,0
SWECO BLOCO 6,2 9,6
SWECO THEORELLS 25,1 12,8
SWECO VBB VIAK 40,5 35,6
SWECO Projektledning 7,6 4,8
SWECO Industriteknik 4,3 2,7
SWECO Energuide 3,9 1,5
SWECO Position 2,5 –
SWECO Connect 1,7 –
Koncerngemensamt m m -16,3 -30,9
Resultat från 89,3 49,1
konsultverksamheten
Koncernens finansnetto 28,1 6,4
Återförda pensionsmedel – 514,8
Förnyelseprogram – -125,0
Minoritetens andel -0,4 -0,1
Resultat före skatt 117,0 445,2

Resultatet från konsultverksamheten förbättrades med 82 procent och
uppgick under årets första nio månader till 89,3 Mkr (49,1).
Resultatförbättringen förklaras av genomförda effektiviseringsåtgärder
samt av en fortsatt god marknadssituation under rapportperioden.

Rörelsemarginalen för koncernen som helhet uppgick till 6,5 procent
(3,9). Rörelsemarginalen för dotterbolagen varierar från 5 till 10
procent.

Debiteringsgraden uppgick, inklusive all administrativ personal, till 71
procent (69). Medeltimpriserna har fortsatt att öka.

På rullande tolvmånadersbasis ökade resultatet, exklusive
jämförelsestörande poster, till 154,2 Mkr jämfört med 92,3 Mkr för
helåret 2000, en ökning med 67 procent.

Resultatet efter finansiella poster uppgick till 117,4 Mkr (föregående
år 55,5 Mkr exklusive jämförelsestörande poster). Resultatet har
påverkats positivt med 6,8 Mkr avseende försäljningen av det 15-
procentiga aktieinnehavet i SwedPower International AB.

Resultatet efter skatt uppgick till 81,9 Mkr (320,5). Resultatet har
belastats med en skattesats på 30 procent som bedömts gälla för hela
räkenskapsåret.

Resultat per aktie
Resultat per aktie uppgick till 5,50 kronor (21,70). Föregående års
värde påverkades av engångsposter med 19,00 kronor. Exklusive
engångsposter uppgick resultat per aktie för motsvarande period till
2,70 kronor.

Investeringar
Koncernens nettoinvesteringar i materiella anläggningstillgångar uppgick
till 22,0 Mkr (24,2). Investeringarna avsåg till större delen
anskaffning av datorutrustning. Avskrivningar på inventarier uppgick
till 27,7 Mkr (27,4).

Kassaflöde och finansiell ställning
Koncernens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 9,5 Mkr
(155,3). Kassaflödet har påverkats negativt av skatteinbetalningar om
135 Mkr avseende återförda pensionsmedel från Alecta (före detta SPP)
och Arkitekternas Pensionskassa som intäktsfördes föregående år.
Kassaflödet från investeringsverksamheten har påverkats av köpet av den
13-procentiga aktieposten i AB Ångpanneföreningen
med -135 Mkr.

Räntebärande tillgångar i form av likvida medel samt räntebärande
fordringar (exklusive pensionsmedel) uppgick till 50,6 Mkr (261,8 vid
årsskiftet). Räntebärande skulder uppgick till 20,8 Mkr (21,5).
Räntebärande nettofordran var 29,8 Mkr (240,3).
I det fall återförda pensionsmedel inräknas i nettofordran uppgår
motsvarande belopp till 413,2 Mkr.

Koncernens finansiella ställning är stark. Soliditeten uppgick till 49
procent jämfört med 43 procent vid senaste årsskiftet.

Personal
Antalet medarbetare vid rapportperiodens utgång uppgick till 2 193
personer (2 202) Antalet årsanställda medarbetare i koncernen har under
rapportperioden uppgått till 2 156 personer (2 126).

Moderbolaget
Moderbolagets omsättning uppgick till 42,9 Mkr (60,4) och resultatet
före skatt till
-27,8 Mkr (-29,5).

SWECO-aktien
Aktiekursen för SWECO, B var 70 kronor per aktie vid rapportperiodens
utgång, vilket innebär en ökning med 21 procent sedan årsskiftet. Totalt
antal aktier uppgår till 14 803 605 aktier. Vid full konvertering av det
utestående konvertibelprogrammet 1998/2003 och det under andra kvartalet
utgivna optionsprogrammet 2001/2004 tillkommer 233 200 respektive 500
000 aktier. Efter full konvertering uppgår antalet aktier till 15 536
805, motsvarande en utspädning av 4,7 procent av kapitalet och 2,3
procent av rösterna.

Redovisningsprinciper
SWECO följer Redovisningsrådets rekommendationer. Samma
redovisningsprinciper och beräkningsmetoder har använts i denna
delårsrapport som i den senaste årsredovisningen.

MARKNADEN
Marknadssituationen för kvalificerade konsulttjänster inom teknik, miljö
och arkitektur har under årets första nio månader varit god. Dock har en
avmattning kunnat skönjas under slutet av perioden.

Under hösten har bedömningarna av de ekonomiska utsikterna successivt
nedjusterats. Oron i världen har ökat vilket riskerar att få en
ytterligare negativ inverkan på den ekonomiska utvecklingen den närmste
tiden.

Trots osäkerheten på marknaden finns några faktorer som påverkar SWECOs
uppdragsvolym positivt. Den nyligen framlagda infrastrukturpropositionen
innebär att investeringar inom detta område medför ökad efterfrågan på
kvalificerade konsultuppdrag de kommande åren. Efterfrågan gällande
energi- och miljöuppdrag väntas öka. Volymerna inom bostadssektorn
väntas också öka de närmaste åren. Efterfrågan avseende kontor och
kommersiella lokaler samt industrins byggande väntas minska.

Utlandsmarknaden uppvisar en ökad aktivitet främst inom vatten- och
miljö- samt energiområdet.

VERKSAMHETEN
Koncernen fortsätter att visa en positiv utveckling avseende såväl
omsättning som resultat.

Med hänsyn till den osäkra situationen på marknaden har SWECO varit
återhållsamt i sin fortsatta uppbyggnad av egna resurser samt vidtagit
ett antal extraordinära marknadsinsatser i syfte att stärka sina
marknadspositioner.

I början av juli avyttrade SWECO sitt 15-procentiga aktieinnehav i
SwedPower International AB. SWECO träder ur SwedPower International för
att i fortsättningen driva utlandsverksamheten inom elkraftsområdet i
egen regi.

SWECO förvärvade i början av juli 751 700 aktier av serie B i AB
Ångpanneföreningen, motsvarande 13 procent av kapitalet och 8 procent av
rösterna. SWECO lämnade den 24 september ett offentligt erbjudande till
aktieägarna och konvertibelinnehavarna i AB Ångpanneföreningen om att
förvärva samtliga aktier och konvertibler i bolaget. Målsättningen är
att skapa Nordens ledande industri- och teknikkonsultföretag som uppnår
en omsättning om knappt 4 000 Mkr och har drygt 4 000 konsulter.
Prospekt är under utarbetande och kommer att utges under november 2001.

I slutet av september inleddes ett nära samarbete med det danska
arkitektföretaget Skaarup & Jespersen A/S Arkitekter och Byplanläggare,
genom att förvärva 20 procent av bolaget. Förvärvet syftar till att
stärka SWECO FFNS position i Norden.

Under tredje kvartalet erhöll SWECO-koncernen ett antal kvalificerade
uppdrag. Bland utlandsuppdragen kan nämnas medverkan vid
vversiktsplanering av den nybildade kommunen Buffalo City i Sydafrika
samt utveckling av en webbaserad kartlösning åt Telenor Medias gula
sidor i Norge. I samband med uppbyggnaden av det nya 3G-nätet i Sverige
har SWECO fått i uppdrag av Hi3G att lokalisera och projektera lämpliga
platser för basstationer. Uppdraget omfattar i ett första steg 200
basstationer.

VIKTIGA HÄNDELSER EFTER RAPPORTPERIODENS UTGÅNG

SWECO VBB VIAK tecknade i början av oktober ett avtal om att förvärva
miljöföretaget VAI VA-Projekt AB. Syftet är att stärka positionerna inom
miljöområdet och skapa förutsättningar för en internationell expansion.
VAI VA-Projekt omsätter cirka 100 Mkr och har cirka 110 konsulter inom
området vatten och miljö. Drygt en tredjedel av omsättningen kommer från
bolagets utlandsverksamhet.

PROGNOS FÖR 2001
Marknadssituationen för kvalificerade tjänster inom teknik, miljö och
arkitektur har varit god under årets första nio månader. För närvarande
bedöms marknadsläget som osäkert.

Trots det osäkra ekonomiska läget håller SWECO fast vid den tidigare
lämnade prognosen att SWECO-koncernens resultat efter finansnetto
(exklusive jämförelsestörande poster) blir klart bättre än föregående
års resultat på 92 Mkr.

Stockholm den 24 oktober 2001
SWECO AB (publ)

Wigon Thuresson
VD och koncernchef

Denna delårsrapport har ej varit föremål för granskning av företagets
revisorer.

Bokslutskommuniké för år 2001 kommer att lämnas den 7 februari 2002

För ytterligare information kontakta:
Wigon Thuresson, VD och koncernchef i SWECO, tel. 08-695 60 00,
wigon.thuresson@sweco.se
Bo Jansson, finansdirektör i SWECO, tel. 08-695 60 00,
bo.jansson@sweco.se

SWECO AB (publ) Org nr 556542-9841
Gjörwellsgatan 22, Box 34044, 100 26 Stockholm
Tel 08-695 60 00, Fax 08-695 66 10

E-post: info@sweco.se, www.sweco.se

————————————————————
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/24/20011024BIT00960/bit0002.doc Hela rapporten
http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/24/20011024BIT00960/bit0002.pdf Hela rapporten

Attached information

Anna Elisabeth Olsson

Head of Press and Public Affairs