0 of 0 for ""

SWECO AB (publ) Delårsrapport januari-september

October 24, 2002 | Interim report

SWECO AB (publ) Delårsrapport januari – september 2002

*SWECO har träffat en principöverenskommelse om att förvärva det
danska teknikkonsultbolaget Carl Bro och blir ledande i Norden och
nummer fem i Europa.
*Nettoomsättningen ökade med 7 procent till 1 472 Mkr (1 378).
*Resultatet från konsultverksamheten uppgick till 65 Mkr (89).
*Resultat före skatt uppgick till 81 Mkr (117).

EFTER RAPPORTPERIODENS UTGÅNG HAR SWECO TRÄFFAT EN
PRINCIPÖVERENSKOMMELSE OM ATT FÖRVÄRVA CARL BRO

Teknikkonsultbranschen i Europa genomgår för närvarande en stark
konsolidering. Som tidigare aviserats har SWECO en ambition att aktivt
delta i denna process.
SWECO träffade den 7 oktober en principöverenskommelse med Bure Equity
om att förvärva det danska konsultföretaget Carl Bro. Det sammanslagna
bolaget blir Skandinaviens största teknikkonsultföretag och nummer fem i
Europa med cirka 5 400 anställda och en omsättning på cirka 5 miljarder.
Bolaget blir marknadsledande inom Vatten, Miljö, Transport, Anläggning,
Arkitektur, Installation och Energi.
I den träffade principöverenskommelsen beräknas köpeskillingen för
samtliga aktier i Carl Bro uppgå till cirka 640 Mkr. Den planerade
affären finansieras genom en apportemission till Bure Equity och övriga
ägare i Carl Bro; (210 Mkr, 3 miljoner aktier, kurs 70 kronor), en
garanterad företrädesemission till SWECOs nuvarande aktieägare (207 Mkr,
nyemission 1:5, kurs 70 kr) samt kontanta medel (223 Mkr).
Företrädesemissionen om en ny aktie
för fem befintliga garanteras av SWECOs huvudägare; fam. G. Nordström
och Investmentbolaget Latour. Med den föreslagna affärsstrukturen kommer
SWECOs finansiella ställning att vara fortsatt stark med en soliditet på
drygt 30 procent. Ett slutligt avtal beräknas träffas under november
månad efter genomförd due diligence, varefter prospekt utarbetas och
kallelse till extra bolagsstämma utfärdas.

RESULTAT OCH STÄLLNING
Koncernens nettoomsättning och resultat
SWECO-koncernens nettoomsättning uppgick till 1 471,5 Mkr (1 378,0), en
ökning med 7 procent jämfört med motsvarande period föregående år. För
tredje kvartalet 2002 ökade omsättningen med 5 procent och uppgick till
till 411,6 Mkr (392,7). Omsättningstillväxten beror på ökade
marknadsandelar och till viss del på gjorda förvärv.

För rullande 12 månader var nettoomsättningen 2 021,2 Mkr jämfört med 1
927,7 Mkr för helåret 2001.

Resultatet från konsultverksamheten uppgick till 64,8 Mkr (89,3). Trots
den svaga allmänekonomiska tillväxten under 2002 uppvisar bolagen goda
resultat efter nio månader. Prisbilden uppvisar fortsatt stabilitet. För
tredje kvartalet uppgick resultatet
från konsultrörelsen till 1,4 Mkr (8,8).

Resultatsammandrag, Mkr 2002, 9 mån 2001, 9 mån
SWECO FFNS 9,4 13,8
SWECO BLOCO 4,7 6,2
SWECO THEORELLS 18,5 25,1
SWECO VBB 17,1 22,7
SWECO VIAK 10,9 17,8
SWECO Projektledning 10,0 7,6
SWECO Industriteknik 0,8 4,3
SWECO Energuide 6,0 3,9
SWECO Position 1,3 2,5
SWECO Connect 2,1 1,7
Koncerngemensamt m.m. -16,0 -16,3
Resultat från konsultverksamheten 64,8 89,3
Koncernens finansnetto 16,4 28,1
Minoritetens andel -0,2 -0,4
Resultat före skatt 81,0 117,0

Rörelsemarginalen för koncernen som helhet uppgick till 4,4 procent
(6,5). Debiteringsgraden uppgick, inklusive all administrativ personal,
till 69 procent (71).

Resultatet efter finansiella poster uppgick till 81,2 Mkr (117,4).
Resultatet har påverkats positivt med 23,5 Mkr (18,3) avseende
ränteintäkter sammanhängande med Alecta-medel. Utdelning har erhållits
med 9,8 Mkr (0) på aktierna i Ångpanneföreningen. Omvärdering av
aktieposten i Ångpanneföreningen har påverkat resultatet negativt med
24,4 Mkr (0). Värdet på aktieposten i Ångpanneföreningen uppgår till
80,8 Mkr motsvarande ett värde per aktie om 107,50 kronor.

Resultatet efter skatt uppgick till 56,7 Mkr (81,9). Resultatet har
belastats med en skattesats på 30 procent som bedömts gälla för hela
räkenskapsåret.

Resultat per aktie
Resultat per aktie uppgick till 3,80 kronor (5,50). Resultat per aktie
efter utspädning uppgick till 3,80 kronor.

Investeringar
Koncernens nettoinvesteringar i materiella anläggningstillgångar uppgick
till 27,9 Mkr (22,0). Investeringarna avsåg till större delen
anskaffning av datorutrustning. Avskrivningar på inventarier uppgick
till 28,7 Mkr (27,7).

Kassaflöde och finansiell ställning
Koncernens kassaflöde är starkt och uppgick, från den löpande
verksamheten, till 154,8 Mkr (9,5). Kassaflödet har påverkats positivt
av återförda medel från Alecta och Arkitekternas Pensionskassa med 142,6
Mkr.

Räntebärande tillgångar i form av likvida medel samt räntebärande
fordringar (exklusive pensionsmedel) uppgick till 212,5 Mkr (264,6 vid
årsskiftet). Räntebärande skulder uppgick till 21,9 Mkr (21,3).
Räntebärande nettofordran var därmed 190,6 Mkr (243,3).

Koncernens finansiella ställning är stark. Soliditeten uppgick till 48
procent jämfört med 49 procent vid senaste årsskiftet.

Personal
Antalet medarbetare vid rapportperiodens utgång uppgick till 2 373
personer (2 301 vid årsskiftet). Antalet årsanställda medarbetare i
koncernen har under rapportperioden uppgått till 2 270 personer (2 156).

Moderbolaget
Moderbolagets omsättning uppgick till 38,0 Mkr (42,9) och resultatet
före skatt till 22,3 Mkr (-27,8).
SWECO-aktien
Totalt antal aktier uppgår till 14 803 605 aktier. Vid full konvertering
av det utestående konvertibelprogrammet 1999/2003 och det under andra
kvartalet 2001 utgivna optionsprogrammet 2001/2004 tillkommer 236 241
respektive 546 000 aktier. Efter full konvertering uppgår antalet aktier
till 15 585 846, motsvarande en utspädning av 5,0 procent av kapitalet
och 2,4 procent av rösterna.

Redovisningsprinciper
SWECO följer Redovisningsrådets rekommendationer. Samma
redovisningsprinciper och beräkningsmetoder har använts i denna
delårsrapport som i den senaste årsredovisningen.

Stockholm den 24 oktober 2002
SWECO AB (publ)

Wigon Thuresson
VD och koncernchef

Denna delårsrapport har ej varit föremål för granskning av företagets
revisorer.

Bokslutskommuniké kommer att lämnas den 6 februari 2003.

För ytterligare information kontakta:
Wigon Thuresson, VD och koncernchef i SWECO, tel. 08-695 60 00,
wigon.thuresson@sweco.se
Bo Jansson, finansdirektör i SWECO, tel. 08-695 60 00,
bo.jansson@sweco.se

SWECO AB (publ) Org nr 556542-9841
Gjörwellsgatan 22, Box 34044, 100 26 Stockholm
Tel 08-695 60 00, Fax 08-695 66 10

E-post: info@sweco.se, www.sweco.se

————————————————————
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/24/20021024BIT00700/wkr0001.doc Hela rapporten
http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/24/20021024BIT00700/wkr0002.pdf Hela rapporten

Anna Elisabeth Olsson

Head of Press and Public Affairs