0 of 0 for ""

Kallelse till bolagsstämma

March 24, 2003 | Press release

KALLELSE TILL BOLAGSSTÄMMA

Ordinarie bolagsstämma i SWECO AB (publ) hålles tisdagen den 29 april
2003 kl.16.00 i Näringslivets Hus, Industrisalen,
Storgatan 19, Stockholm

ANMÄLAN
Rätt att deltaga i stämman har den aktieägare som dels är registrerad i
eget namn i den av VPC AB förda aktieboken senast torsdagen den 17 april
2003, dels har anmält sitt deltagande till bolaget senast onsdagen den
23 april 2003 kl 12.00 under adress SWECO AB, Box 34044, 100 26
Stockholm. Anmälan kan också ske per telefon 08-695 66 85 eller via e-
post till jenny.bjornemo@sweco.se. Vid anmälan uppges namn, adress,
telefon- och personnummer samt registrerat innehav. Vidare skall
aktieägare vid anmälan lämna uppgift om deltagande av eventuellt
biträde. Anmälda stämmodeltagare erhåller per post ett inträdeskort, som
skall uppvisas vid entrén till stämmolokalen.

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER
Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier, måste för att få
utöva rösträtt vid stämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget
namn. Sådan registrering bör begäras i god tid före den 17 april 2003
hos den bank eller fondförvaltare som förvaltar aktierna.

FULLMAKT FÖR OMBUD
För aktieägare som företräds av ombud skall fullmakt insändas till
bolaget före stämman. Den som företräder juridisk person skall förete
kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling
utvisande behörig firmatecknare.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING
Vid stämman, som öppnas av styrelsens ordförande, skall behandlas

1. Val av ordförande vid stämman
2. Anmälan om sekreterare vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av två justeringsmän
6. Fråga om stämman behörigen sammankallats
7. VDs anförande
8. Framläggande av årsredovisning, koncernredovisning och
revisionsberättelse för 2002
9. Beslut om
a) fastställelse av bolagets och koncernens resultat- och
balansräkningar
b) disposition av bolagets resultat enligt den fastställda
balansräkningen samt fastställelse av avstämningsdag för
utdelning
c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande
direktören
10. Fastställande av arvode till styrelsen och revisorn
11. Fastställande av antalet styrelseledamöter och
styrelsesuppleanter, som skall utses av bolagsstämman
12. Val av styrelse
13. Val av ledamöter till nomineringskommittén
14. Sveriges Aktiesparares Riksförbunds förslag angående
revisionskommitté och ersättningskommitté
15. Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att
besluta om förvärv av egna aktier
16. Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att
besluta om överlåtelse av egna aktier
17. Stämmans avslutande

FÖRSLAG TILL BESLUT

Punkt 9b Utdelning och avstämningsdag
Styrelsen och verkställande direktören föreslår att utdelning lämnas med
7 kronor per aktie samt att måndagen den 5 maj 2003 skall vara
avstämningsdag för utdelningen. Om bolagsstämman beslutar i enlighet med
förslaget, beräknas utdelning komma att utsändas av VPC torsdagen den 8
maj 2003.

Punkterna 10 – 13

Pkt 10 – Styrelse- och revisionsarvode
Nomineringskommittén föreslår att arvode till styrelsen skall utgå med
200 000 kronor till ordförande, 150 000 kronor till vice ordförande samt
100 000 kronor vardera till de övriga av stämman valda ledamöter som
inte är anställda i bolaget. Till revisorn föreslås arvode utgå enligt
räkning.

Pkt 11 – Antal ledamöter och suppleanter
Nomineringskommittén föreslår att styrelsen skall bestå av sju
bolagsstämmovalda ledamöter och att inga suppleanter skall utses.

Pkt 12 – Val av styrelse
Nomineringskommittén föreslår omval av följande ledamöter: Eric Douglas,
Birgit Erngren, Anders Frick, Olle Nordström och Wigon Thuresson.
Nomineringskommittén föreslår nyval av Maria Borelius och Mats Wäppling.
Carl Ameln har avböjt omval.

Revisorer
PricewaterhouseCoopers AB, med auktoriserade revisorn Michael Bengtsson
som huvudansvarig revisor, valdes vid ordinarie bolagsstämma år 2000 för
tiden intill slutet av ordinarie bolagsstämma år 2004.

Pkt 13 – Val av nomineringskommitté
Till bolaget har inkommit förslag om att bolagsstämman skall utse
följande personer att utgöra nomineringskommittén: Gustaf Douglas –
Investment AB Latour, Lars Kritz – Stiftelsen J. Gust. Richerts Minne
samt Olle Nordström – Skirner Förvaltning AB.

Nomineringskommitténs förslag i punkterna 10 – 12, liksom förslaget i
punkten 13, är förankrade hos aktieägare representerande mer än 70 % av
rösterna och 55 % av kapitalet i SWECO AB (publ).

Punkten 14

Pkt 14 – Revisionskommitté och ersättningskommitté
Sveriges Aktiesparares Riksförbund föreslår att bolagsstämman skall
besluta om att ge styrelsen i uppdrag att utse en revisionskommitté och
en ersättningskommitté.

Styrelsen informerar om att man har inrättat en ersättningskommitté
bestående av Eric Douglas, Anders Frick och Olle Nordström. Styrelsen
har vidare beslutat att ingen särskild revisionskommitté inrättas utan
att styrelsen som helhet tar en mer aktiv del i revisionen genom en
noggrannare revisionsgenomgång i samband med minst två sammanträden per
år.

Punkterna 15 – 16

Pkt 15 – Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta
om förvärv av egna aktier
Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, före
nästa ordinarie bolagsstämma, besluta om förvärv av bolagets egna aktier
på i huvudsak följande villkor. Förvärv får ske av högst så många aktier
av serie A och/eller serie B, att bolagets innehav vid var tid ej
överstiger 5 % av samtliga aktier i bolaget. Återköp skall göras på
Stockholmsbörsen inom det vid var tid registrerade kursintervallet.
Syftet med återköp är att uppnå en med hänsyn till bolagets kapitalbehov
optimal kapitalstruktur. Återköp medför även en möjlighet för bolaget
att som betalning vid eventuella framtida företagsförvärv använda
återköpta aktier.

Pkt 16 – Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta
om överlåtelse av egna aktier
Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, före
nästa ordinarie bolagsstämma, besluta om överlåtelse av bolagets egna
aktier på i huvudsak följande villkor. Överlåtelse får ske av samtliga
egna aktier av serie A och/eller serie B som bolaget innehar vid
tidpunkten för styrelsens beslut. Överlåtelse får, med avvikelse från
aktieägarnas företrädesrätt, ske i samband med företagsförvärv och då
till en ersättning som svarar mot ett bedömt marknadsvärde. Ersättning
för överlåtna aktier kan erläggas kontant, i form av apportegendom eller
genom kvittning av fordran mot bolaget eller eljest med villkor. Skälet
till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt vid överlåtelse av
aktier är att kunna finansiera eventuella företagsförvärv på ett
kostnadseffektivt sätt.

För giltigt beslut enligt styrelsens förslag i punkterna 15 och 16
fordras att besluten biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av
såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Styrelsens fullständiga förslag till beslut om förvärv respektive
överlåtelse av egna aktier kommer att finnas tillgängliga hos bolaget –
SWECO AB (publ), Gjörwellsgatan 22, 100 26 Stockholm, telefon 08-695 60
00 – från och med den 15 april 2003 och sändas till de aktieägare som
begär det och uppger sin postadress.

Stockholm i mars 2003
SWECO AB (publ)
Styrelsen

SWECO är Sveriges största konsultföretag med samlad kunskap inom teknik,
miljö och arkitektur: SWECO FFNS, SWECO BLOCO, SWECO THEORELLS, SWECO
VBB, SWECO VIAK, SWECO Projektledning, SWECO Industriteknik, SWECO
Position, SWECO Energuide och SWECO Connect. SWECO-aktien är noterad på
O-listan vid Stockholmsbörsen.

————————————————————
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/24/20030324BIT00250/wkr0001.doc
http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/24/20030324BIT00250/wkr0002.pdf

Anna Elisabeth Olsson

Head of Press and Public Affairs