0 of 0 for ""

Förändrat antal aktier och röster i Sweco AB (publ)

June 30, 2017 | Press release

Sweco har med stöd av bolagsordningen minskat aktiekapitalet för återbetalning till aktieägarna genom att lösa in 900 000 aktier av serie C. Indragningen av aktier har resulterat i att aktiekapitalet samt antalet aktier och röster i Sweco har förändrats.

Det totala antalet aktier i Sweco uppgår nu till 121 583 819, varav 10 533 731 aktier av serie A, 110 550 088 aktier av serie B och 500 000 aktier av serie C, motsvarande 21 638 739,8 röster i bolaget. Aktiekapitalet uppgår till 121 583 819 kronor.

Sweco innehar vid denna informations offentliggörande 1 213 383 egna aktier av serie B och 500 000 egna aktier av serie C, totalt 1 713 383 egna aktier. Sweco äger dock inte rösträtt för de B- och C-aktier som bolaget innehar.

Anna Elisabeth Olsson

Head of Press and Public Affairs