0 of 0 for ""

Europeiska städer saknar handlingsplaner för klimatanpassning

November 2, 2020 | Press release

Majoriteten av Europas städer saknar handlingsplaner för klimatanpassning, och bland de städer som har en plan, har ingen lyckats helt med implementeringen. Det beskriver Sweco i den nya Urban Insight-rapporten Planning for Climate Adaptation. I rapporten presenteras dels fyra trender och utmaningar inom klimatanpassning i Europa, dels tio lösningar för kommuner och städer att komma vidare i arbetet på lokal nivå.

Extrema klimatrelaterade väderhändelser förväntas både inträffa allt oftare och vara mer omfattande under kommande decennier. Samtidigt saknar de flesta städer och kommuner runt om i Europa handlingsplaner för klimatanpassning. 

”Tyvärr räcker det inte att snabbt minska våra klimatpåverkande utsläpp, utan vi måste också anpassa oss till ett förändrat klimat. Vi behöver systematiskt skydda oss mot stigande havsnivåer, våldsammare skyfall, torka och bränder. Därför är det avgörande att nu få fram lokala handlingsplaner för klimatanpassning, som en konkretisering till det arbete som länsstyrelserna gjorde för något år sedan”, säger Mattias Goldmann, hållbarhetschef på Sweco.

Svårigheten med att implementera handlingsplanerna beskriver Sweco främst handlar om ett flertal hinder, som exempelvis tröga organisationer och oförenliga lagar och regler.

”Klimatanpassningen måste skjuta fart, men vi ser att det saknas ett liknande fokus eller tryck i frågan som när det gäller utsläppsminskningar. Samtidigt är det glädjande att vi redan vet så mycket, vår sammanställning visar att best practice-lösningar från ledande europeiska städer räcker långt för att förhindra de värsta negativa konsekvenserna av ett förändrat klimat”, säger Mattias Goldmann.

Genom intervjuer och omfattande forskning har Sweco identifierat fyra trender inom stadsplanering och klimatanpassning. Baserat på trenderna lyfter rapporten fram tio lösningar från ledande europeiska städer när det gäller framgångsrika anpassningar till klimatförändringar.

”Klimatanpassning är till stora delar ett ansvar för kommuner, länsstyrelser och nationella myndigheter. Men på Sweco märker vi också en ökad efterfrågan från näringslivet på handlingsplaner för klimatanpassning. Det kan gälla säkrade leveranser vid våldsammare stormar på världshaven, trygga att fabriken inte översvämmas vid skyfall eller att garantera god arbetsmiljö vid värmeböljor – en smart företagsledning har med klimatanpassning i sin planering”, säger Mattias Goldmann.

Urban Insight Planning for Climate Adaptation
Rapporten Planning for Climate Adaptation är den femte i en serie Urban Insight-rapporter från Sweco på temat Climate Action,där Swecos experter belyser specifika data, fakta och vetenskapliga rön som behövs för att planera och utforma säkra och klimatanpassade framtida stadsmiljöer.

Attached information

Anna Elisabeth Olsson

Head of Press and Public Affairs