0 of 0 for ""

Beslut på Sweco AB:s årsstämma samt beslut om återköp av egna aktier

April 13, 2011 | Press release

Vid Sweco AB:s årsstämma den 13 april 2011 fattades bland annat beslut enligt följande.

Beslut årsstämma
Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen ska bestå av åtta ordinarie stämmovalda ledamöter. Årsstämman omvalde Anders G. Carlberg, Gunnel Duveblad, Aina Nilsson Ström, Olle Nordström, Pernilla Ström, Mats Wäppling och Kai Wärn. Till ny styrelseledamot valdes Carola Teir-Lehtinen. Sofia Arkelsten avgick på egen begäran ur styrelsen den 28 oktober 2010.

Till styrelsens ordförande omvaldes Olle Nordström.

Carola Teir-Lehtinen är född 1952 och är finsk medborgare. Hon har varit anställd inom Fortum Abp, Finland mellan 1998 och 2010 och var senast Corporate Vice President med ansvar för Sustainability. Dessförinnan var hon anställd inom Neste Abp, Finland 1986-1998 och Institutet för Vatten- och Luftvårdsforskning IVL i Sverige 1979-1986. Carola har en Fil Mag (Kemi) från Åbo Akademi 1979. Hon är ledamot i styrelsen för bl a Stockman Abp, Stiftelsen Arcada och Nottbecks stiftelse.

Stämman beslutade om arvode till styrelsen, revisionskommittén, ersättningskommittén och till revisorerna i enlighet med valberedningens förslag. Vidare beslutade stämman om instruktioner för valberedning i enlighet med valberedningens förslag. Stämman beslutade också om riktlinjer för lön och annan ersättning för ledande befattningshavare i enlighet med styrelsens förslag.

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om utdelning till aktieägarna med 3,00 kronor per aktie. Avstämnings­dag är den 18 april 2011 och utbetalning beräknas ske den 21 april 2011.

Stämman fastställde framlagda resultat- och balansräkningar samt beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2010.

Vidare beslutade stämman, i enlighet med styrelsens förslag, att inrätta Aktiesparprogram 2011, omfattande högst 250 000 B-aktier i Sweco (varav högst 198 000 aktier för leverans till deltagarna och högst 52 000 aktier för täckande av kostnader för sociala avgifter), enligt följande huvudsakliga villkor. Upp till 80 ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner i koncernen kommer att erbjudas deltagande i Aktiesparprogram 2011. Deltagande i Aktiesparprogram 2011 förutsätter att deltagarna med egna medel förvärvar B-aktier i Sweco (”Sparaktier”) till marknadspris över NASDAQ OMX Stockholm för ett belopp motsvarande högst 5 till 10 procent av respektive deltagares grundlön för 2011. Om Sparaktierna behålls under en period till och med dagen för offentliggörande av bokslutskommunikén avseende räkenskapsåret 2014 och deltagaren då kvarstår i sin anställning, berättigar därefter varje Sparaktie till vederlagsfritt erhållande av en B-aktie i Sweco (”Matchningsaktie”) samt – förutsatt att vissa av styrelsen fastställda mål för Sweco-aktiens totalavkastning uppfylls – ytterligare högst en till fyra B-aktier i Sweco (”Prestationsaktier”). För att möjliggöra genomförandet av Aktiesparprogram 2011 beslutade stämman att bemyndiga styrelsen att, före nästa årsstämma, besluta om förvärv av högst 198 000 egna B-aktier över börsen till säkerställande av leverans av Matchnings- och Prestationsaktier till deltagarna i programmet, samt förvärv och överlåtelse av högst 52 000 egna B-aktier över börsen till täckande av kostnader för sociala avgifter. Stämman beslutade även om vederlagsfri överlåtelse av högst 198 000 egna B-aktier till deltagarna i Aktiesparprogram 2011 under den tid som de har rätt att erhålla Matchnings- och Prestationsaktier.

Årsstämman beslutade dessutom att bemyndiga styrelsen att, före nästa årsstämma, besluta om förvärv över börsen av högst så många egna A- och B-aktier att bolagets sammanlagda innehav vid var tid inte överstiger tio procent av samtliga aktier i bolaget. Avsikten med detta bemyndigande är att ge styrelsen ett ökat handlingsutrymme i arbetet med bolagets kapitalstruktur. Det medför även en möjlighet för bolaget att som betalning vid eventuella framtida företagsförvärv använda återköpta aktier. Vidare beslutade årsstämman att bemyndiga styrelsen att, före nästa årsstämma, besluta om överlåtelse av bolagets egna A- och B-aktier (detta överlåtelsebemyndigande gäller dock inte egna B-aktier som innehas inom ramen för Aktiesparprogram 2011). Överlåtelse får, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, ske i samband med företagsförvärv. Skäl till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att kunna finansiera eventuella företagsförvärv på ett kostnadseffektivt sätt.

Stämman beslutade om ändring av bolagsordningen § 9 på så sätt att första stycket får följande lydelse: ”Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats. Att kallelse skett ska annonseras i Svenska Dagbladet.” samt den i andra stycket angivna tidpunkten ”klockan 12.00” stryks.

Återköp egna aktier
Styrelsen för Sweco har vid det konstituerande styrelsemötet, med stöd av årsstämmans bemyndigande, beslutat om förvärv av högst 198 000 egna B-aktier till säkerställande av leverans av aktier till deltagarna i Aktiesparprogram 2011 samt högst 52 000 egna B-aktier till täckande av därmed sammanhängande kostnader för sociala avgifter.

Styrelsen har, med stöd av årsstämmans bemyndigande, därutöver beslutat om förvärv av högst så många egna A- och B-aktier att bolagets sammanlagda innehav av egna aktier vid var tid inte överstiger tio procent av samtliga aktier i bolaget. Syftet med detta återköp är att ge styrelsen ett ökat handlingsutrymme i arbetet med bolagets kapitalstruktur samt bolaget en möjlighet att som betalning vid eventuella framtida företagsförvärv använda återköpta aktier.

Förvärv av egna aktier kommer att ske på NASDAQ OMX Stockholm till ett pris inom det vid varje förvärvstillfälle registrerade kursintervallet. Förvärv kommer att ske under perioden 14 april 2011 fram till tidpunkten för nästkommande årsstämma, med beaktande av enligt lag gällande begränsningar.

Sweco innehar för närvarande 575 573 egna B-aktier, motsvarande 0,6 procent av det totala antalet aktier och 0,3 procent av rösterna i bolaget.

Anna Elisabeth Olsson

Head of Press and Public Affairs