0 of 0 for ""

SWECOs bolagsstämma den 29 april 2003

April 29, 2003 | Press release

SWECOs bolagsstämma den 29 april 2003

SWECOs VD och Koncernchef Wigon Thuresson redogjorde för SWECOs
utveckling under 2002 och konstaterade att SWECO står starkt i dag.

– Trots en försämrad marknadssituation fortsätter det att gå bra för
SWECO. Genom intensifierade marknadsaktiviteter har vi tagit
marknadsandelar inom så gott som samtliga områden. Vi har en god
lönsamhet och en stark finansiell ställning med en soliditet på 43
procent.

– Andelen internationella uppdrag ökar och det ligger helt i linje med
vår strategi att bredda och stärka våra internationella positioner.

Wigon Thuresson redovisade också det första kvartalet 2003.
– Även under inledningen av detta år fortsätter det att gå bra för
SWECO. Resultatet från konsultverksamheten uppgick till 36 Mkr, en
ökning med 9 procent. Nettoomsättningen steg med 8 procent till 550 Mkr.

Styrelse

Bolagsstämman beslutade att utse Maria Borelius och Mats Wäppling till
nya ledamöter i SWECOs styrelse. Vidare omvaldes Eric Douglas, Birgit
Erngren, Anders Frick, Olle Nordström och Wigon Thuresson. Stämmans
beslut innebär att styrelsen består av sju ledamöter och inga
suppleanter.

Nomineringskommitté

Till ledamöter i SWECOs nomineringskommitté omvaldes Gustaf Douglas,
Lars Kritz och Olle Nordström.

Utdelning

Bolagsstämman fastställde föreslagen utdelning till aktieägarna om 2,50
kr per aktie samt en extrautdelning om 4,50 kr per aktie. Avstämningsdag
är den 5 maj och utbetalning beräknas ske den 8 maj.

Återköp av egna aktier

Bolagsstämman bemyndigade styrelsen att, före nästa ordinarie
bolagsstämma, återköpa högst fem procent av samtliga aktier i bolaget.
Förvärv ska ske på Stockholmsbörsen till ett pris per aktie inom det vid
var tid registrerade kursintervallet. Syftet med återköp är att uppnå en
optimal kapitalstruktur. Återköp medför även en möjlighet för bolaget
att använda egna aktier som betalning vid eventuella framtida
företagsförvärv. SWECO AB äger för närvarande inga egna aktier.

Överlåtelse av egna aktier

Stämman bemyndigade även styrelsen att, före nästa ordinarie
bolagsstämma, besluta om överlåtelse av bolagets egna aktier.
Överlåtelse får, i avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, ske i
samband med företagsförvärv och då till en ersättning som svarar mot ett
bedömt marknadsvärde. Syftet är att kunna finansiera eventuella
företagsförvärv på ett kostnadseffektivt sätt.

Konstituerande styrelsemöte

Vid det konstituerande styrelsemötet i anslutning till bolagsstämman
omvaldes Olle Nordström till styrelseordförande. Till vice ordförande
omvaldes Anders Frick.

Styrelsen beslutade också med stöd av bolagsstämmans bemyndigande att
återköpa högst fem procent av samtliga aktier i bolaget.

SWECO är Sveriges största konsultföretag med samlad kunskap inom teknik,
miljö och arkitektur: SWECO FFNS, SWECO BLOCO, SWECO THEORELLS, SWECO
VBB, SWECO VIAK, SWECO Projektledning, SWECO Industriteknik, SWECO
Position, SWECO Energuide och SWECO Connect. SWECO-aktien är noterad på
O-listan vid Stockholmsbörsen

För ytterligare information kontakta:
Wigon Thuresson, VD och Koncernchef i SWECO, tel 08-695 60 00
Bo Jansson, Finansdirektör i SWECO, tel 08-695 60 00

————————————————————
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/29/20030429BIT01490/wkr0001.doc
http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/29/20030429BIT01490/wkr0002.pdf

Attached information

Anna Elisabeth Olsson

Head of Press and Public Affairs