0 of 0 for ""

Bolagsstämman beslutar om bemyndigande med anledning av förvärvet av PIC Engineering

December 22, 2003 | Press release

Bolagsstämman beslutar om bemyndigande med anledning av förvärvet av PIC
Engineering

SWECO tecknade den 3 december 2003 avtal om att förvärva den finländska
industrikonsultkoncernen PIC Engineering Oyj.

Förvärvspriset för PIC Engineering Oyj uppgår till 22,5 MEUR (ca 202,5
MSEK). Tilläggsköpeskilling om högst 1,0 MEUR kan tillkomma. Förvärvet
bedöms påverka SWECOs vinst och kassaflöde per aktie positivt redan från
och med 2004.

Affären genomförs genom att SWECO förvärvar moderbolaget PI Management
Oy som äger 100 procent av aktierna i PIC Engineering Oyj. Förvärvet av
PI Management Oy finansieras dels genom nyemitterade SWECO aktier, dels
genom lån.

För att möjliggöra betalning med egna nyemitterade aktier beslutade
SWECOs bolagsstämma den 22 december att bemyndiga styrelsen att, under
tiden intill nästkommande ordinarie bolagsstämma, fatta beslut om att
öka bolagets aktiekapital med högst 8 500 000 kronor genom nyemission av
högst 1 700 000 aktier av serie B. Emission ska ske med bestämmelse om
apport och som ett led i genomförandet av bolagets förvärv av aktier i,
och fordringar på, PI Management Oy.

Transaktionen genomförs genom att SWECO förvärvar PI Management Oy samt
genom att SWECO förvärvar vissa av PI Management Oy:s utestående lån.
Betalning för aktierna i PI Management Oy ska erläggas i form av
nyemitterade aktier av serie B i SWECO. Betalning för lånen erläggs dels
kontant, dels i form av nyemitterade aktier av serie B i SWECO.
Säljarna, riskkapitalbolaget Capman och ledningen i PIC, kommer efter
förvärvet att äga ca 9,9 procent av kapitalet och ca 4,8 procent av
rösterna i SWECO. Affären beräknas kunna slutföras den 29 december 2003.

SWECO är Sveriges största konsultföretag med samlad kunskap inom teknik,
miljö och arkitektur: SWECO FFNS, SWECO BLOCO, SWECO Theorells, SWECO
VBB, SWECO VIAK, SWECO Projektledning, SWECO Industriteknik, SWECO
Position, SWECO Energuide SWECO Connect och Statkraft Grøner. SWECO-
aktien är noterad på O-listan vid Stockholmsbörsen.

För ytterligare information kontakta:
Wigon Thuresson, VD och Koncernchef i SWECO, tel 08-695 60 00
Bo Jansson, Finansdirektör i SWECO, tel 08-695 60 00

————————————————————
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2003/12/22/20031222BIT00250/wkr0001.doc
http://www.waymaker.net/bitonline/2003/12/22/20031222BIT00250/wkr0002.pdf

Attached information

Anna Elisabeth Olsson

Head of Press and Public Affairs