0 of 0 for ""

HQ Bank undersöker förutsättningarna att placera aktier i Sweco

June 4, 2008 | Press release

Ledande befattningshavare i Sweco som tillsammans har 262 000 teckningsoptioner med löptid till och med den 31 oktober 2008, som berättigar till 1 530 080 B-aktier, har gett HQ Bank i uppdrag att undersöka förutsättningarna för placering av de aktier som optionerna berättigar till i Sweco AB (publ) genom så kallad book-building.

Som tidigare meddelats fattades det vid Swecos årsstämma den 10 april 2008 beslut om ett nytt teckningsoptionsprogram, riktat till ca 50 ledande befattningshavare i Sweco-koncernen, som erbjudits att till marknadsmässig premie om 6,35 SEK per option köpa sammanlagt högst 1 700 000 teckningsoptioner. Vid anmälningstidens slut hade 45 ledande befattningshavare anmält intresse att förvärva totalt 1 252 000 teckningsoptioner. 448 000 teckningsoptioner har behållits för att kunna erbjudas framtida ledande befattningshavare. Nyteckningen av aktier med stöd av teckningsoption kan ske under perioden 30 maj – 30 november 2011 till en teckningskurs om 65,00 SEK per aktie.

Attached information

Anna Elisabeth Olsson

Head of Press and Public Affairs