0 of 0 for ""

Informationsgivning till kapitalmarknaden

Sweco strävar efter att ge såväl aktieägare som analytiker, investerare, media och andra som är intresserade av bolaget snabb, tydlig, konsekvent och samtidig information om Swecos verksamhet och koncernens finansiella ställning och utveckling. Sweco har informationspolicy som ingår i den interna kontrollmiljön och som avser att säkerställa att Sweco uppfyller de krav som ställs på börsnoterade bolag.

Finansiell information lämnas regelbundet till marknaden i följande former:

  • Delårsrapporter och årsredovisningar som publiceras på svenska och engelska.
  • Pressmeddelanden på svenska och engelska om nyheter och händelser.
  • Telefonkonferenser och presentationer för aktieägare, finansanalytiker, investerare och media i samband med publicering av delårsrapporter och årsredovisningar.
  • Kapitalmarknadsdagar.
  • Möten med media, investerare och analytiker i Sverige och runt om i världen hålls löpande under året.

Samtidigt med utgivandet av delårsrapporter, årsredovisningar och pressmeddelanden i tryckt form publiceras materialet också på koncernens hemsida. På bolagets hemsida publiceras även en stor mängd annan information som fortlöpande uppdateras.