0 of 0 for ""

Remuneration committee

Det konstituerande styrelsesammanträdet tillsätter ersättningskommittén. Ledamöterna i kommittén för räkenskapsåret 2020 är Johan Nordström (ordförande), Elaine Grunewald och Johan Hjertonsson. Ersättningskommittén har bland annat till uppgift att bereda förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare och bereda frågor rörande anställningsvillkor, pensionsförmåner och bonussystem avseende vd och koncern-chef och övriga ledande befattningshavare samt att förelägga styrelsen förslag till beslut.

Ersättningskommittén ska sammanträda minst två gånger per år och sammanträdde vid sex tillfällen under år 2019.