0 of 0 for ""

Styrelsens ordförande är ordförande även i valberedningen, vilket innebär en avvikelse från Svensk kod för bolagsstyrning. De huvudägare som, i enlighet med instruktionerna för valberedningen, är representerade anser det önskvärt att företrädaren för den röstmässigt största aktieägaren också är ordförande i valberedningen.