0 of 0 for ""

Sweco AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2016

July 18, 2016 | Interim report

Starkaste kvartalsresultatet hittills

April – juni 2016                          

 • Nettoomsättningen ökade till 4 370 MSEK (2 549), förvärvad tillväxt uppgick till 66 procent
 • EBITA exklusive extraordinära kostnader ökade till 474 MSEK (233), marginal 10,8 procent (9,1)
 • EBITA ökade till 462 MSEK (204), marginal 10,6 procent (8,0)
 • EBIT ökade till 438 MSEK (191), marginal 10,0 procent (7,5)
 • Resultatet efter skatt ökade till 342 MSEK (132), motsvarande 2,85 SEK per aktie (1,39)

Januari – juni 2016                     

 • Nettoomsättningen ökade till 8 387 MSEK (5 015), förvärvad tillväxt uppgick till 65 procent
 • EBITA exklusive extraordinära kostnader ökade till 737 MSEK (462), marginal 8,8 procent (9,2)
 • EBITA ökade till 690 MSEK (432), marginal 8,2 procent (8,6)
 • EBIT ökade till 643 MSEK (407), marginal 7,7 procent (8,1)
 • Resultatet efter skatt ökade till 489 MSEK (292), motsvarande 4,09 SEK per aktie (3,09)
 • Nettoskulden ökade till 2 534 MSEK (1 446)
 • Nettoskuld/EBITDA ökade till 2,0 gånger (1,4). Nettoskuld/EBITDA pro forma och exklusive extraordinära poster uppgick till 1,6 gånger

Koncernchef Tomas Carlsson kommenterar:

Med den starkaste kvartalsvinsten hittills fortsätter vi vår lönsamma tillväxt. Under det andra kvartalet ökade EBITA exklusive extraordinära kostnader till 474 MSEK. Det är mer än helårsvinsten för bara fem år sedan (2010).

EBITA exklusive extraordinära kostnader ökade med 217 MSEK jämfört med förra årets pro forma. Positiva kalendereffekter bidrar med cirka 140 MSEK till förbättringen. Justerat för kalendereffekter var förbättringen cirka 77 MSEK och främst hänförlig till synergier, lägre projektnedskrivningar och ökad arvodesnivå.

Sedan förvärvet av Grontmij den 1 oktober 2015 är Sweco det ledande konsultföretaget inom teknik och arkitektur i Europa. Integrationen fortskrider väl och genomförs i flera fall snabbare än den ursprungliga planen. Varumärkesbytet är nu genomfört och alla länder verkar under Swecos varumärke. Vi är fortsatt trygga med att de finansiella mål som kommunicerades i samband med förvärvet kommer att uppnås.

Sammantaget är marknaden för Swecos tjänster god. Den svenska marknaden är stark. Marknaderna i Norge, Danmark, Västeuropa och Centraleuropa är generellt goda och utvecklas positivt. Det råder osäkerhet kring följderna av EU-omröstningen (”Brexit”) i Storbritannien. Marknaderna i Finland och Nederländerna är fortsatt utmanande.

Attached information

Anna Elisabeth Olsson

Head of Press and Public Affairs