0 of 0 for ""

Kallelse till årsstämma i SWECO AB (publ)

March 13, 2014 | Press release

Sweco AB kommer den 17 mars 2014 att publicera kallelsen till årsstämman i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Meddelande om att kallelse har skett kommer samtidigt att publiceras i Svenska Dagbladet.

Årsstämman hålls den 16 april 2014 klockan 15.00 på Näringslivets Hus, Storgatan 19, Stockholm.

Anmälan

Rätt att delta i stämman har den aktieägare som dels är registrerad i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast torsdagen den 10 april 2014, dels har anmält sitt deltagande till bolaget senast torsdagen den 10 april 2014 under adress Sweco AB, ”Sweco Årsstämma”, Box 7835, 103 98 Stockholm. Anmälan kan också ske per telefon 08-402 90 73 vardagar mellan klockan 09.00 och 17.00 eller via Swecos webbplats www.swecogroup.com/agm.

Vid anmälan uppges namn, personnummer (organisationsnummer), adress och telefonnummer samt registrerat innehav och eventuellt biträde. Anmälda stämmodeltagare erhåller per post ett inträdeskort som ska uppvisas vid entrén till stämmolokalen.

Förslag till dagordning

Vid stämman, som öppnas av styrelsens ordförande, ska behandlas

1.       Val av ordförande vid stämman

2.       Anmälan om sekreterare vid stämman

3.       Upprättande och godkännande av röstlängd

4.       Godkännande av dagordning

5.       Val av två justeringsmän

6.       Fråga om stämman behörigen sammankallats

7.       Verkställande direktörens anförande

8.       Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för 2013

9.       Beslut om

a)      fastställelse av resultat- och balansräkningen samt koncernresultat- och koncernbalansräkningen

b)      disposition av bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen samt fastställelse av avstämningsdag för utdelning

c)      ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören

10.     Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer som ska utses av årsstämman

11.     Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden

12.     Val av styrelseledamöter samt val av styrelseordförande

13.     Val av revisor

14.     Beslut om valberedning

15.     Beslut om riktlinjer för lön och annan ersättning till ledande befattningshavare

16.     Beslut om

          (a) införande av aktiebonusprogram 2014 för anställda i Sverige

          (b) ändring av bolagsordningen

          (c) riktad emission av aktier av serie C

          (d) att bemyndiga styrelsen att återköpa de nyemitterade aktierna av serie C

          (e) att bemyndiga styrelsen att återköpa egna aktier av serie B

          (f) överlåtelse av egna aktier av serie B

          (g) att bemyndiga styrelsen att överlåta egna aktier av serie B för att säkra sociala avgifter

17.     Beslut om

a)      införande av prestationsbaserat aktiesparprogram 2014

b)      bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier inom ramen för aktiesparprogrammet

c)      överlåtelse av egna aktier till deltagare i aktiesparprogrammet

18.     Beslut om bemyndigande för styrelsen att överlåta egna aktier inom ramen för Aktiesparprogram 2011

19.     Stämmans avslutande

Kallelsen i sin helhet bifogas i detta pressmeddelande.

Attached information

Anna Elisabeth Olsson

Head of Press and Public Affairs