0 of 0 for ""

Förändrat antal aktier och röster i SWECO AB (publ)

September 30, 2015 | Press release

Sweco har, enligt tidigare offentliggjord information, emitterat 13 116 828 aktier av serie B att utgöra vederlag till de Grontmij-aktieägare som har lämnat in Grontmij-aktier i uppköpserbjudandet under den initiala acceptperioden. Emissionen har resulterat i att aktiekapitalet samt antalet aktier och röster i Sweco har förändrats.

Efter genomförandet av emissionen finns den 30 september 2015 totalt 105 967 466 aktier, varav 9 368 164 aktier av serie A, 95 699 302 aktier av serie B och 900 000 aktier av serie C, motsvarande 19 028 094,2 röster i bolaget. Aktiekapitalet uppgår efter registreringen av emissionen till 105 967 466 kronor.

Sweco innehar vid denna informations offentliggörande 542 769 egna B-aktier och 900 000 egna C-aktier, totalt 1 442 769 egna aktier. Sweco äger dock inte rösträtt för de B- och C-aktier som bolaget innehar.

Attached information

Anna Elisabeth Olsson

Head of Press and Public Affairs