0 of 0 for ""

Delårsrapport januari – juni 2023 Sweco AB (publ)

July 18, 2023 | Interim report

Swecos rapport för andra kvartalet visar på ett fortsatt starkt resultat, där sju av åtta affärsområden redovisade positiv organisk tillväxt och högre EBITA-nivåer. Fyra nya förvärv gjordes under kvartalet och ytterligare ett i början av juli, vilket innebär totalt åtta förvärv med nära 900 nya experter hittills i år. Efterfrågan på Swecos tjänster förblev god och orderboken har förstärkts med viktiga projekt som stöttar kunderna i den gröna omställning som pågår i Europa.

April–juni 2023
•    Nettoomsättningen ökade till 7 249 MSEK (6 116)
•    EBITA ökade till 564 MSEK (486), marginal 7,8 procent (7,9)
•    EBITA ökade med 29 procent jämfört med föregående år, justerat för kalendereffekter
•    EBIT uppgick till 532 MSEK (535), marginal 7,3 procent (8,8)
•    Resultat efter skatt uppgick till 357 MSEK (409), motsvarande 0,99 SEK per aktie (1,14)

Januari-juni 2023
•    Nettoomsättningen ökade till 14 389 MSEK (12 193)
•    EBITA ökade till 1 412 MSEK (1 134), marginal 9,8 procent (9,3)
•    EBITA ökade med 23 procent jämfört med föregående år, justerat för kalendereffekter 
•    EBIT ökade till 1 370 MSEK (1 165), marginal 9,5 procent (9,6)
•    Nettoskuld/EBITDA uppgick till 1,5 ggr (0,9)
•    Nettoskulden uppgick till 4 097 MSEK (2 014)
•    Resultat efter skatt ökade till 982 MSEK (872), motsvarande 2,74 SEK per aktie (2,44)

Vd och koncernchef Åsa Bergman kommenterar:

Fortsatt starkt resultat
Sweco levererade en stark kombination av organisk och förvärvad tillväxt under årets andra kvartal, med en total tillväxt på 19 procent. EBITA ökade med 29 procent, justerat för kalendereffekter. Med samhällets gröna omställning som en viktig drivkraft inom alla affärsområden såg vi fortsatt en stabil tillväxt från högre genomsnittliga arvoden och ökat antal heltidsanställda. VK Architects+Engineers (VK), vårt största förvärv sedan 2015, ingår i och med andra kvartalet som en del av Sweco Belgien och Nederländerna. 

Efterfrågan på Swecos tjänster fortsatte att vara god. Vi stärkte vår orderbok, samtidigt som den positiva utvecklingen när det gäller att rekrytera och behålla medarbetare fortsatte. Vår decentraliserade affärsmodell och diversifierade kundportfölj är fortsatt en styrka.

Förbättringar inom de flesta affärsområden
Nettoomsättningen ökade till 7 249 MSEK (6 116), med en organisk tillväxttakt om 9 procent. EBITA ökade till 564 MSEK (486), med en EBITA-marginal på 7,8 procent (7,9). Förbättringen av EBITA berodde främst på högre genomsnittliga arvoden, fler anställda och bidrag från VK och andra förvärv, medan högre personalkostnader och andra rörelsekostnader hade en negativ effekt. 

Sju av åtta affärsområden redovisade positiv organisk tillväxt och högre EBITA-nivåer under kvartalet. Sweco Belgien redovisade ännu ett starkt kvartal med hög tillväxt och marginal, och Danmark visade en fortsatt positiv utveckling. Norge, Finland och Nederländerna redovisade också tillväxt och EBITA-förbättringar, medan Sverige redovisade ett stabilt kvartal med goda marginaler. 

Tyskland och Centraleuropa fortsätter på rätt väg, med god tillväxt under kvartalet och ett stadigt inflöde av nya uppdrag. Storbritannien är fortsatt utmanande, med en försvagad marknad inom infrastruktur och kommersiella fastigheter, vilket påverkar tillväxt och EBITA. 

Förvärv och projekt
Under kvartalet fortsatte vi att ta tillvara på tillväxtmöjligheterna: fyra nya förvärv i fyra länder – Sverige, Storbritannien, Finland och Belgien – och ytterligare ett förvärv den 5 juli, vilket tillför cirka 220 experter. Detta innebär totalt åtta förvärv under året med nära 900 nya experter som anslutit sig till oss. 

I Sverige förvärvade Sweco Metria AB:s mätverksamhet med 110 experter, vilket stärker vår redan ledande position på marknaden. Vi stärkte också vår ställning på den brittiska marknaden för byggnadsinspektioner genom förvärvet av Ball & Berry, med 40 experter. I Finland förvärvade vi Neva Architects med 30 arkitekter och stärker därmed Swecos position i den snabbväxande Tammerforsregionen. Utöver det fick vi ett viktigt tillskott i och med förvärvet av brandskyddskonsultbolaget FPC Risk i Belgien, med 30 experter.

Vi vann ett flertal viktiga projekt under kvartalet. För att nämna några: Sweco kommer att stödja det belgiska kollektivtrafikbolaget De Lijn att omvandla sina bussdepåer till anläggningar för elbussar som en del av planen att göra Belgiens kollektivtrafik utsläppsfri senast 2035. I Finland kommer Sweco tillsammans med Stora Enso att utveckla ett nytt träbyggnadskoncept för att öka cirkulariteten i fastigheter. 

Välpositionerade på en omväxlande marknad
Vår decentraliserade affärsmodell och diversifierade kundportfölj är Swecos ryggrad och utgör en styrka på nuvarande marknad. Under andra kvartalet fortsatte vi att flytta fram våra marknadspositioner och byggde vidare på vår långsiktiga strategi för tillväxt och lönsamhet. Efterfrågan på Swecos tjänster är fortsatt stabil, vilket passar väl ihop med den gröna omställningen vi ser inom alla våra affärsområden. Med vår starka finansiella ställning, vårt kostnads- och effektivitetsfokus samt vår förvärvsagenda är Sweco välpositionerade för att fortsätta leverera på vår strategi.

 

Informationsmöte
Swecos vd och koncernchef Åsa Bergman och CFO Olof Stålnacke presenterar rapporten vid en audocast och telefonkonferens 18 juli 2023 13:15 CEST. Presentationen ges på engelska. För att delta, vänligen registrera dig här.

 

Informationen är sådan som SWECO är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014) samt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2023-07-18 12:00 CET.

Attached information

Anna Elisabeth Olsson

Head of Press and Public Affairs