0 of 0 for ""

Bokslutskommuniké 2005

February 7, 2006 | Interim report

Bästa resultatet hittills

– Rörelseresultatet ökade med 30 procent och uppgick till 271,6 MSEK (208,6)

– Rörelsemarginalen uppgick till 8,1 procent (6,6)

– Nettoomsättningen ökade med 7 procent och uppgick till 3 372 MSEK (3 141)

– Resultatet före skatt uppgick till 351,2 MSEK (222,3)

– Resultatet efter skatt uppgick till 274,1 MSEK (163,8), motsvarande 15,88 SEK per aktie (9,42)

– Styrelsens förslag;
· utdelning med 5,50 SEK per aktie (4,00)
· inlösen av aktier motsvarande 10 SEK per aktie
Den föreslagna utdelningen och inlösenbeloppet uppgår totalt till 265 MSEK.

Koncernchef Wigon Thuresson kommenterar:

– 2005 blev det bästa året hittills för SWECO. Bakom resultatet ligger fortsatta framgångar på marknaden, en väl fungerande affärsmodell och en trimmad organisation.

– Vi har stärkt marknadspositionerna på våra hemmamarknader i Norden. Samtidigt fortsätter vi utbyggnaden på tillväxtmarknaderna i östra Europa där vi har fått flera stora uppdrag inom områdena vatten och miljö, infrastruktur och arkitektur.

– SWECOs finansiella ställning är stark och vi fortsätter vår aktiva medverkan i den strukturförändring som pågår i branschen. Vi finns nu etablerade med egna bolag i åtta länder.

– Vår starka position och en god efterfrågan på flertalet av SWECOs tjänster innebär att utsikterna för 2006 är fortsatt goda.

Attached information

Anna Elisabeth Olsson

Head of Press and Public Affairs