0 of 0 for ""

Bokslutskommuniké 1999

February 15, 2000 | Interim report

bokslutskommuniké 1999

* Nettoomsättningen ökade med 3 procent till 1.631 Mkr

* Resultatet före skatt uppgick till 3 Mkr (36)

* Utdelningen föreslås till 1:20 kronor per aktie

* Wigon Thuresson ny VD och koncernchef fr o m 1 januari 2000

RESULTAT OCH STÄLLNING

Intäkter och resultat
Koncernens nettoomsättning blev 1.630,8 Mkr (1.588,7). Resultatet före
skatt uppgick till 2,7 Mkr (35,6).

Resultatet har belastats med kostnader för beslutade och pågående
förändrings- och effektiviseringsåtgärder med 8,6 Mkr och reserveringar
för avgångsersättningar till ledande befattningshavare med 11,3 Mkr.
Riskexponering i ett antal specifika projekt har medfört reservationer om
7,9 Mkr. Goodwill har skrivits ned med 8,9 Mkr till följd av försämrad
lönsamhet i förvärvade bolag. Därutöver utvecklades verksamheten något
sämre än förväntat under kvartal 4. Vid inlösen av pensionsskulder har en
vinst om 5 Mkr uppstått.

Resultatförsämringen jämfört med tidigare lämnad prognos om 50 Mkr kan
till övervägande del hänföras till ovanstående poster.

Kostnadsposterna ovan har belastat affärsområdena med 7,4 Mkr. Resterande
del, 29,3 Mkr, har hänförts till koncerngemensamt, varav 7,7 Mkr kan
hänföras till Arkitektur, Bygg och Installation och 4,4 Mkr till Miljö,
Anläggning och Industri.

Resultatsammandrag 1999 1998
Mkr
Arkitekt, Bygg och 16,8 14,6
Installation
Miljö, Anläggning 31,7 14,0
och Industri
Realisationsvinst – 41,4
Koncerneliminering
/ – –
-gemensamt inkl 46,2 16,5
goodwill
Koncernens 0,2 1,1
finansnetto
Minoritetens andel 0,2 –
19,0
Resultat före 2,7 35,6
skatt

Resultat per aktie
Resultatet efter skatt motsvarar en vinst per aktie om 0 kronor (1:60).

Investeringar
Koncernens nettoinvesteringar i materiella anläggningstillgångar uppgick
till 28,1 Mkr (36,8).

Finansiell ställning
Koncernens räntebärande tillgångar i form av likvida medel samt räntebä-
rande fordringar uppgick till 66,8 Mkr (184,7). De räntebärande skulderna
uppgick till 20,7 Mkr (87,2). Minskningen i likvida medel beror
huvudsakligen på inlösen av pensionsskulder samt stora
skatteinbetalningar.

Utdelning
Styrelsen föreslår att utdelning för verksamhetsåret 1999 lämnas med 1:20
kr per aktie (1:20).

Personal
Antalet årsanställda i koncernen har under rapportperioden uppgått till
2.188 personer (2.334). Minskningen beror till stor del på avyttringen av
NewSec.

Moderbolaget
Moderbolagets intäkter blev 80,8 Mkr (58,3). Resultatet före skatt uppgick
till 16,0 Mkr (41,1).

Konvertibelt förlagslån
Under året har till medarbetare inom SWECO-koncernen utställts
konvertibler för totalt 12,4 Mkr, motsvarande 265.800 nya aktier.
Utspädningen vid full konvertering uppgår till 1,76% av antalet aktier.

Återföring av pensionsmedel
Enligt besked från SPP kommer SWECO att få en återföring av pensionsmedel
uppgående till cirka 575 Mkr.

Konkurrensverket har inte godkänt SPPs förslag till regelverk för
användandet av medlen. SPP har förändrat reglerna och inlämnat ny ansökan
till Konkurrensverket. SPP kommer att informera om de nya reglerna
tidigast under april 2000. SWECO har inte resultatfört någon del av
återföringen.

Utöver återföringen från SPP kommer SWECO att erhålla återförda
pensionsmedel från Arkitekternas Pensionskassa (AP) till ett belopp som
enligt preliminära beräkningar uppgår till 40-50 Mkr. Definitivt besked
från AP väntas under innevarande år.

VERKSAMHETEN
Sedan SWECO i april sålde sitt aktieinnehav i NewSec AB är verksamheten
inriktad på arkitektur och teknisk konsultverksamhet som bedrivs i två
affärsområden.

Nettomsättningen för de två affärsområdena ökade med 8 procent till
1.612,2 Mkr (1.491,2). Resultatet blev 48,5 Mkr (28,6).

Affärsområde Arkitekt, Bygg och Installation
Marknaden för den husrelaterade verksamheten fortsätter att förstärkas.
Tillväxten är koncentrerad till nyproduktion och avser såväl bostäder som
kontors- och allmänna byggnader. Den positiva utvecklingen är tydligast i
storstäderna och universitetsorterna.

Affärsområdets nettoomsättning ökade med 4 procent och uppgick till
784,3 Mkr (751,8). Rörelseresultatet blev 16,8 Mkr (14,6). Rörelsemargi-
nalen steg från 1,9 procent till 2,1 procent. Antalet årsanställda var
1.070 (1.116).

Affärsområde Miljö, Anläggning och Industri
Tillväxten på miljöområdet är fortsatt stark såväl i Sverige som i
länderna runt Östersjön. Marknaden för väg och järnväg har mattats något
under 1999 även om flera stora projekt ska genomföras de närmaste åren.

Förbättringen av marknaden inom energiområdet fortsätter och marknaden för
tung industriteknik har stabiliserats.

SWECOs verksamhet inom vatten- och miljöområdet har utvecklats starkt
såväl marknadsmässigt som resultatmässigt.

SWECOs utlandsverksamhet, som huvudsakligen ligger inom affärsområdet, har
under året tecknat kontrakt för 128 Mkr, företrädesvis inom miljö- och
energiområdet.

Affärsområdets nettoomsättning ökade med 12 procent och uppgick till
866,4 Mkr (775,7). Rörelseresultatet förbättrades med 17,7 Mkr och blev
31,7 Mkr (14,0). Rörelsemarginalen steg från 1,8 procent till 3,7 procent.
Antalet årsanställda
var 1.044 (1.066).

FRAMTIDEN
Marknaden för SWECOs tjänsteutbud har förbättrats. Såväl orderingång som
beläggning har stärkts under årets inledning.

Inom SWECO-koncernen pågår ett förändringsarbete med syfte att öka
tillväxten och förstärka lönsamheten. Detta beräknas ge resultat under
senare delen av innevarande år.

Stockholm den 15 februari 2000

SWECO AB (publ)

Styrelsen
Årsredovisning för 1999 kommer att skickas ut under vecka 11.
Bolagsstämma hålls onsdagen den 12 april kl 16.00 i Norra Latin, Aulan
Drottninggatan 71 B, Stockholm.

Delårsrapport för januari-mars 2000 lämnas den 4 maj 2000.

SWECO AB (publ) Org nr 556542-9841,
Gjörwellsgatan 22, Box 34044, 100 26 Stockholm
Telefon 08-695 60 00, Telefax 08-695 66 10,
E-post: info@sweco.se, www.sweco.se

RESULTATRÄKNING, Mkr 1999 1998

Nettoomsättning 1.630,8 1.588,7
Realisationsvinst – 41,4
Andel i intressebolags resultat 0,4 0,9
Summa intäkter 1.631,2 1.631,0

Övriga externa kostnader -517,0 -492,9
Personalkostnader -1.060,7 -1.045,1
Avskrivningar -51,2 -39,5
Rörelseresultat 2,3 53,5

Finansnetto 0,2 1,1
Resultat efter finansnetto 2,5 54,6

Minoritetens andel 0,2 -19,0
Resultat före skatt 2,7 35,6

Skatt -2,0 -16,9
Minoritetens andel av skatt – 5,2
Resultat efter skatt 0,7 23,9

BALANSRÄKNING, Mkr 1999-12-31 1998-12-31
Anläggningstillgångar 86,1 105,8
Övriga omsättningstillgångar 410,4 446,8
Kassa och bank 66,8 184,7

Summa tillgångar 563,3 737,3

Eget kapital 177,3 194,6
Minoritetens andel 1,0 8,6
Avsättningar 66,0 126,6
Skulder till kreditinstitut 6,0 22,0
Övriga skulder 313,0 385,5
Summa eget kapital och skulder 563,3 737,3

KASSAFLÖDESANALYS, Mkr 1999 1998

Kassaflöde från löpande verksamhet 13,3 95,5
Kassaflöde från investeringsverksamhet -67,0 -25,4
Kassaflöde från finansieringsverksamhet -63,8 -2,9
Förändring i likvida medel -117,5 67,2

NYCKELTAL
Vinstmarginal, % 0 3
Avkastning på eget kapital, % 0 13
Avkastning på sysselsatt kapital, % 2 22
Vinst per aktie (före utspädning), kr 0:00 1:60
Soliditet, % 31 26
Eget kapital per aktie (före utspädning), 12 13
kr
Antal årsanställda 2.188 2.334
Antal aktier 14.803.605

————————————————————
Mer information finns att få på http://www.bit.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.bit.se/bitonline/2000/02/15/20000418BIT00100/bit0001.doc
http://www.bit.se/bitonline/2000/02/15/20000418BIT00100/bit0002.pdf

Attached information

Anna Elisabeth Olsson

Head of Press and Public Affairs