0 of 0 for ""

Beslut vid Sweco AB:s årsstämma samt styrelsebeslut om återköp och överlåtelse av egna aktier

April 16, 2014 | Press release

Vid Sweco AB:s årsstämma den 16 april 2014 fattades bland annat beslut enligt följande:

Styrelse och utdelning

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen ska bestå av sju ordinarie stämmovalda ledamöter utan suppleanter. Årsstämman omvalde Anders G. Carlberg, Tomas Carlsson, Gunnel Duveblad, Eva Lindqvist, Johan Nordström, Pernilla Ström och Carola Teir-Lehtinen.

Till styrelsens ordförande nyvaldes Johan Nordström.

Till revisor omvaldes PricewaterhouseCoopers AB med Lennart Danielsson som huvudansvarig revisor intill slutet av årsstämman 2015.

Stämman beslutade om arvode till styrelsen, revisionskommittén, ersättningskommittén och till revisorerna i enlighet med valberedningens förslag. Vidare beslutade stämman om instruktioner för valberedning i enlighet med valberedningens förslag. Stämman beslutade också om riktlinjer för lön och annan ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med styrelsens förslag.

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om utdelning till aktieägarna med 3,25 kronor per aktie. Avstämningsdag är den 23 april 2014 och utbetalning beräknas ske den 28 april 2014.

Stämman fastställde framlagda resultat- och balansräkningar samt beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2013.

Aktiebonusprogram 2014

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om införande av Aktiebonusprogram 2014. Aktiebonusprogrammet omfattar anställda i Sverige och medför inte någon förändring i aktuellt bonussystem till de anställda med undantag för att aktier tilldelas istället för kontantbonus. Beslutet innefattade beslut om införande av aktiebonusprogram 2014, beslut om ändring av bolagsordningen, beslut om riktad emission av C-aktier, beslut om att bemyndiga styrelsen att återköpa nyemitterade C-aktier, beslut om att bemyndiga styrelsen att återköpa egna B-aktier, beslut om att bemyndiga styrelsen att överlåta bolagets egna B-aktier för fullgörande av åtaganden enligt Aktiebonusprogram 2014 samt beslut om att bemyndiga styrelsen att överlåta egna B-aktier för att säkra sociala avgifter.

Programmet omfattar högst 1 200 000 B-aktier i Sweco (varav högst 930 000 aktier för leverans till deltagarna och högst 270 000 aktier för täckande av kostnader för sociala avgifter). Av dessa 1 200 000 B-aktier kommer högst 900 000 aktier att nyemitteras. Resterande aktier kommer att förvärvas över börs alternativt kommer bolaget att använda eventuella redan innehavda egna aktier. Emissionen omfattar 900 000 C-aktier till en teckningskurs om en krona per aktie, motsvarande aktiens kvotvärde. Teckningsberättigad i den riktade emissionen, med åsidosättande av aktieägarnas företrädesrätt, är en i förväg vidtalad bank eller finansiellt institut. Grunden för teckningskursen är aktiens kvotvärde. Stämman beslöt att bemyndiga styrelsen att före nästa årsstämma återköpa de nyemitterade C-aktierna till en kurs om 1 kr per aktie, totalt 900 000 kronor; att förvärva högst 1 200 000 egna B-aktier för säkerställande av Bolagets åtaganden enligt Aktiebonusprogram 2014; att överlåta högst 930 000 egna B-aktier till anställda inom ramen för Aktiebonusprogram 2014 samt att överlåta högst 270 000 B-aktier till säkrande av sociala avgifter.

Beslut om ändring av bolagsordningen fattades som ett led i Aktiebonusprogram 2014. Ändringarna innebär att ett nytt aktieslag införs, C-aktier, vilka berättigar till 1/10 röst men inte till vinstutdelning, införande av ett inlösenförbehåll enligt vilket bolagets styrelse äger besluta om minskning av aktiekapitalet genom inlösen av serie C, och införande av ett omvandlingsförbehåll genom vilket bolagets styrelse äger påkalla omvandling av sådana C-aktier som innehas av bolaget självt till aktier av serie B.

Det antal aktier som var och en av de anställda skall erhålla motsvarar den intjänade bonusen för räkenskapsåret 2014 dividerat med en basaktiekurs, motsvarande den genomsnittliga volymvägda betalkursen för B-aktien under perioden 24 mars – 31 mars 2014, minskad med ett belopp motsvarande på årsstämman beslutad utdelning per aktie för 2013. Basaktiekursen skall räknas om enligt sedvanliga villkor för händelser som påverkar aktievärdet, såsom beslut om exempelvis split, fondemission, inlösen och liknande under programmets löptid. Bonusen per anställd baseras på de ingående affärsenheternas rörelseresultat per anställd. Den maximala bonusen per anställd uppgår till tre månadslöner. Tilldelning till de anställda – som i princip förutsätter att anställning består- av aktier kommer att ske vederlagsfritt under första halvåret 2015.

Aktiesparprogram 2014

Vidare beslutade stämman, i enlighet med styrelsens förslag, att inrätta Aktiesparprogram 2014, omfattande högst 155 000 B-aktier i Sweco (varav högst 123 000 aktier för leverans till deltagarna och högst 32 000 aktier för täckande av kostnader för sociala avgifter), enligt följande huvudsakliga villkor. Upp till 80 ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner i koncernen kommer att erbjudas deltagande i Aktiesparprogram 2014. Aktiesparprogram 2014 motsvarar aktiesparprogrammet som beslutades av årsstämman 2011, 2012 och 2013. Deltagande i Aktiesparprogram 2014 förutsätter att deltagarna med egna medel förvärvar B-aktier i Sweco (”Sparaktier”) till marknadspris över NASDAQ OMX Stockholm för ett belopp motsvarande högst 5 till 10 procent av respektive deltagares grundlön för 2014. Om Sparaktierna behålls under en period till och med dagen för offentliggörande av bokslutskommunikén avseende räkenskapsåret 2017 och deltagaren då kvarstår i sin anställning, berättigar därefter varje Sparaktie till vederlagsfritt erhållande av en B-aktie i Sweco (”Matchningsaktie”) samt – förutsatt att vissa av styrelsen fastställda mål för Sweco-aktiens totalavkastning uppfylls – ytterligare högst en till fyra B-aktier i Sweco (”Prestationsaktier”). För att möjliggöra genomförandet av Aktiesparprogram 2014 beslutade stämman att bemyndiga styrelsen att, före nästa årsstämma, besluta om förvärv av högst 123 000 egna B-aktier över börsen till säkerställande av leverans av Matchnings- och Prestationsaktier till deltagarna i programmet, samt förvärv och överlåtelse av högst 32 000 egna B-aktier över börsen till täckande av kostnader för sociala avgifter. Stämman beslutade även om vederlagsfri överlåtelse av högst 123 000 egna B-aktier till deltagarna i Aktiesparprogram 2014 under den tid som de har rätt att erhålla Matchnings- och Prestationsaktier.

Överlåtelse av egna aktier inom ramen för Aktiesparprogram 2011

Vidare beslutades om att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om överlåtelse av egna B-aktier över börsen inom ramen för Aktiesparprogram 2011. Bemyndigandet får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen, dock längst till årsstämman 2015, och avser det antal aktier av serie B som erfordras till täckande av sociala avgifter hänförliga till Aktiesparprogram 2011, dock högst 13 946 aktier.

Styrelsebeslut om återköp samt överlåtelse egna aktier

Styrelsen för Sweco har vid det konstituerande styrelsemötet, med stöd av årsstämmans bemyndigande, beslutat om förvärv av högst 123 000 egna B-aktier till säkerställande av leverans av aktier till deltagarna i Aktiesparprogram 2014 samt högst 32 000 egna B-aktier till täckande av därmed sammanhängande kostnader för sociala avgifter.

Vidare har styrelsen med stöd av årsstämmans bemyndigande därutöver beslutat om att förvärva högst 930 000 egna B-aktier till säkerställande av leverans av aktier till deltagarna i Aktiebonusprogram 2014 samt 270 000 egna B-aktier till täckande av därmed sammanhängande kostnader för sociala avgifter.

Styrelsen beslutade också att med stöd av årsstämmans bemyndigande överlåta högst 13 946 B-aktier för täckande av sociala avgifter hänförliga till Aktiesparprogram 2011. Överlåtelser kommer att ske under perioden 8 maj 2014 till tidpunkten för nästa årsstämma med beaktande av enligt lag gällande begränsningar.

Sweco innehar för närvarande 492 048 egna B-aktier, motsvarande 0,5 procent av det totala antalet aktier och 0,3 procent av rösterna i bolaget.

Attached information

Anna Elisabeth Olsson

Head of Press and Public Affairs