0 of 0 for ""

Beslut vid Sweco AB:s årsstämma samt styrelsebeslut om återköp och överlåtelse av egna aktier

April 19, 2018 | Press release

Vid Sweco AB:s årsstämma den 19 april 2018 fattades beslut enligt följande:

Styrelse och utdelning
Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen ska bestå av åtta ordinarie stämmovalda ledamöter utan suppleanter. Årsstämman omvalde Gunnel Duveblad, Elaine Grunewald, Johan Hjertonsson, Eva Lindqvist, Johan Nordström och Christine Wolff samt nyvalde Åsa Bergman och Alf Göransson. Till styrelsens ordförande omvaldes Johan Nordström.

Till revisor utsågs ett registrerat revisionsbolag och omvaldes nuvarande revisor, PricewaterhouseCoopers AB med Michael Bengtsson som huvudansvarig revisor intill slutet av årsstämman 2019. Stämman beslutade om arvode till styrelsen, revisionskommittén, ersättningskommittén och till revisorerna i enlighet med valberedningens förslag. Stämman beslutade också om riktlinjer för lön och annan ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med styrelsens förslag.

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om utdelning till aktieägarna med 5,00 kronor per aktie. Avstämningsdag är den 23 april 2018 och utbetalning beräknas ske den 26 april 2018.

Stämman fastställde framlagda resultat- och balansräkningar samt beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2017.

Aktiebonusprogram 2018

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om införande av Aktiebonusprogram 2018. Aktiebonusprogrammet omfattar anställda i Sverige, på samma villkor som det Aktiebonusprogram som beslutats om för 2015 – 2017 och innebär att aktier tilldelas istället för kontantbonus. Beslutet innefattade beslut om införande av Aktiebonusprogram 2018 och ett antal följdbeslut därav.

Programmet omfattar högst 2 000 000 B-aktier i Sweco (varav högst 1 500 000 aktier för leverans till deltagarna och högst 500 000 aktier för täckande av kostnader för sociala avgifter). Stämman beslöt att bemyndiga styrelsen att överlåta högst 1 500 000 egna B-aktier till anställda inom ramen för Aktiebonusprogram 2018 samt att överlåta högst 500 000 B-aktier till säkrande av sociala avgifter. Överlåtelse av aktier av serie B får ske på Nasdaq Stockholm till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs. Överlåtelse av aktier av serie B får även ske utanför Nasdaq Stockholm till bank eller annat finansiellt institut, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Sådan överlåtelse får ske till ett pris som motsvarar börskursen vid tiden för överlåtelsen på de aktier som överlåts med en sådan marknadsmässig avvikelse som styrelsen finner lämplig.

Det antal aktier som var och en av de anställda skall erhålla motsvarar den intjänade bonusen för räkenskapsåret 2018 dividerat med en basaktiekurs, motsvarande den genomsnittliga volymvägda betalkursen för B-aktien under perioden 19 mars – 30 mars 2018, minskad med ett belopp motsvarande på årsstämman beslutad utdelning per aktie för 2017. Basaktiekursen skall räknas om enligt sedvanliga villkor för händelser som påverkar aktievärdet, såsom beslut om exempelvis split, fondemission, inlösen och liknande under programmets löptid. Bonusen per anställd baseras på de ingående affärsenheternas rörelseresultat per anställd. Den maximala bonusen per anställd uppgår till tre månadslöner. Tilldelning till de anställda – som i princip förutsätter att anställning består – av aktier kommer att ske vederlagsfritt under första halvåret 2019.

Aktiesparprogram 2018

Vidare beslutade stämman, i enlighet med styrelsens förslag, att inrätta Aktiesparprogram 2018, omfattande högst 176,400 B-aktier i Sweco (varav högst 140 000 aktier för leverans till deltagarna och högst 36 400 aktier för täckande av kostnader för sociala avgifter), enligt följande huvudsakliga villkor.

Upp till 100 ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner i koncernen kommer att erbjudas deltagande i Aktiesparprogram 2018. Aktiesparprogram 2018 motsvarar huvudsakligen aktiesparprogrammen som beslutades av årsstämman 2011-2017. Deltagande i Aktiesparprogram 2018 förutsätter att deltagarna med egna medel förvärvar B-aktier i Sweco (”Sparaktier”) till marknadspris över Nasdaq Stockholm för ett belopp motsvarande högst 5 till 10 procent av respektive deltagares grundlön för 2018. Om Sparaktierna behålls under en period till och med den fjärde bankdagen efter offentliggörande av bokslutskommunikén avseende räkenskapsåret 2021 och deltagaren kvarstår i sin anställning eller har motsvarande eller högre position i Sweco-koncernen och förutsatt att aktiens totalavkastning är positiv under Sparperioden, berättigar därefter varje Sparaktie till vederlagsfritt erhållande av en B-aktie i Sweco (”Matchningsaktie”). Förutsatt att vissa av styrelsen fastställda mål för Sweco-aktiens totalavkastning uppfylls – är deltagaren berättigad att erhålla ytterligare högst en till fyra B-aktier i Sweco (”Prestationsaktier”).

För att möjliggöra genomförandet av Aktiesparprogram 2018 beslutade stämman även om vederlagsfri överlåtelse av högst 140 000 egna B-aktier till deltagarna i Aktiesparprogram 2018 under den tid som de har rätt att erhålla Matchnings- och Prestationsaktier.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier

För att möjliggöra för Sweco att leverera aktier enligt förslagen till Aktiebonusprogram 2018 och Aktiesparprogram 2018 samt säkra därmed sammanhängande kostnader för sociala avgifter och möjlighet för Sweco att använda egna aktier som betalning vid, eller för att på annat sätt finansiera, eventuella framtida förvärv av företag eller verksamheter beslutade årsstämman 2018 att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om förvärv av egna aktier av serie B. Högst 2 000 000 aktier av serie B kan behövas för att säkerställa Swecos åtaganden enligt förslaget till Aktiebonusprogram 2018. För att genomföra förslaget till Aktiesparprogram 2018 kan högst 176 400 aktier av serie B behöva förvärvas. Bemyndigandet får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen, dock längst till nästa årsstämma. Högst så många egna aktier av serie B får förvärvas att Swecos innehav, inklusive egna aktier som i övrigt har förvärvats och innehas av Sweco, vid var tid ej överstiger tio (10) procent av det totala antalet aktier i Sweco. Förvärv ska ske på Nasdaq Stockholm. Förvärv ska ske till ett pris inom det på Nasdaq Stockholm gällande registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan vid var tid gällande högsta köpkurs och lägsta säljkurs

Bemyndigande för styrelsen att besluta om överlåtelse av egna aktier i samband med förvärv av företag eller verksamheter

Årsstämman 2018 beslutade också att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om överlåtelse av egna aktier av serie B. Bemyndigandet får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen, dock längst till nästa årsstämma. Överlåtelse får ske av högst samtliga egna aktier av serie B som Sweco innehar vid tidpunkten för styrelsens beslut, dock med förbehåll för att överlåtelse enligt detta bemyndigande inte får ske av egna aktier som erfordras för leverans av aktier enligt Swecos Aktiebonusprogram och Aktiesparprogram samt säkring av därmed sammanhängande kostnader för sociala avgifter.

Överlåtelse får, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, ske utanför en reglerad marknad i samband med förvärv av företag eller verksamheter. Vederlaget för överlåtna aktier ska därvid bestämmas i nära anslutning till börskursen vid tiden för överlåtelsen och ska kunna erläggas kontant, med apportegendom eller genom kvittning av fordran mot Sweco. Styrelsen ska ha rätt att fastställa övriga villkor för överlåtelsen i enlighet med aktiebolagslagens bestämmelser. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt vid överlåtelse av egna aktier är att möjliggöra finansiering av eventuella förvärv av företag och verksamheter på ett kostnadseffektivt sätt.

Överlåtelse av egna aktier för att säkra kostnader för sociala avgifter hänförliga till Aktiebonusprogram 2017

Stämman beslutade om ett förnyat bemyndigande för styrelsen att överlåta högst 500 000 aktier av serie B över Nasdaq Stockholm för att säkra kostnader för sociala avgifter inom ramen för Aktiebonusprogram 2017. Överlåtelse av aktier av serie B får ske på Nasdaq Stockholm till ett pris inom det gällande registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan vid var tid gällande högsta köpkurs och lägsta säljkurs. Överlåtelse av aktier av serie B får även ske utanför Nasdaq Stockholm till bank eller annat finansiellt institut, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Sådan överlåtelse får ske till ett pris som motsvarar börskursen vid tiden för överlåtelsen på de aktier som överlåts med en sådan marknadsmässig avvikelse som styrelsen finner lämplig. Bemyndigandet får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen, dock längst till årsstämman 2019.

Överlåtelse av egna aktier inom ramen för Aktiesparprogram 2015

Vidare beslutades om att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om överlåtelse av egna B-aktier inom ramen för Aktiesparprogram 2015. Överlåtelse av aktier av serie B får ske på Nasdaq Stockholm till ett pris inom det gällande registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan vid var tid gällande högsta köpkurs och lägsta säljkurs. Bemyndigandet får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen, dock längst till årsstämman 2019, och avser det antal aktier av serie B som erfordras till täckande av sociala avgifter hänförliga till Aktiesparprogram 2015, dock högst 10,335 aktier.

Försäljning av aktier i dotterbolaget Mecaplan

Årsstämman godkände försäljningen av alla Swecos aktier i det indirekt ägda finska dotterbolaget Mecaplan Oy, motsvarande 54 procent av alla utestående aktier i Mecaplan, till verkställande direktören mot en sammanlagd köpeskilling om 486 000 euro på marknadsmässiga villor.

Styrelsebeslut om återköp samt överlåtelse egna aktier

Styrelsen för Sweco har vid det konstituerande styrelsemötet, med stöd av årsstämmans bemyndigande, beslutat om förvärv av högst tolv miljoner (12 000 000) egna B-aktier till säkerställande av leverans av aktier till deltagarna i Aktiebonusprogram 2018, Aktiesparprogram 2018, till täckande av därmed sammanhängande kostnader för sociala avgifter och möjlighet för Sweco att använda egna aktier som betalning vid, eller för att på annat sätt finansiera, eventuella framtida förvärv av företag eller verksamheter. Förvärv ska ske på Nasdaq Stockholm. Förvärv ska ske till ett pris inom det på Nasdaq Stockholm gällande registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan vid var tid gällande högsta köpkurs och lägsta säljkurs.

Styrelsen beslutade vid det konstituerande styrelsemötet, med stöd av årsstämmans bemyndigande överlåta högst 500 000 B-aktier för täckande av sociala avgifter hänförliga till Aktiebonusprogram 2018. Styrelsen beslutade, med stöd av årsstämmans bemyndigande överlåta högst 10 335 B-aktier för täckande av sociala avgifter hänförliga till Aktiesparprogram 2015. Vidare beslutade styrelsen med stöd av årsstämmans bemyndigande att överlåta högst 500 000 aktier av serie B inom ramen för Aktiebonusprogram 2017. Överlåtelse av aktier av serie B får ske på Nasdaq Stockholm till ett pris inom det gällande registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan vid var tid gällande högsta köpkurs och lägsta säljkurs. Över­låtelse av aktier av serie B får även ske utanför Nasdaq Stockholm till bank eller annat finansiellt institut, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Sådan överlåtelse får ske till ett pris som motsvarar börskursen vid tiden för överlåtelsen på de aktier som överlåts med en sådan marknadsmässig avvikelse som styrelsen finner lämplig. Överlåtelser kommer att ske under perioden 11 maj 2018 till tidpunkten för nästa årsstämma med beaktande av enligt lag gällande begränsningar.

Sweco innehar för närvarande 3 048 560 egna aktier, varav 2 548 560 B-aktier och 500 000 C-aktier, tillsammans motsvarande 2,5 procent av det totala antalet aktier och 1,4 procent av rösterna i bolaget.

Attached information

Anna Elisabeth Olsson

Head of Press and Public Affairs